Danh mục các nội dung, đề án của các ngành trình UBND huyện Thăng Bình năm 2022
Tiêu đề Danh mục các nội dung, đề án của các ngành trình UBND huyện Thăng Bình năm 2022
Nhiệm kỳ 2022
Kỳ họp Tháng 1
Tải về