Giai đoạn 2022 - 2025, Thăng Bình phê duyệt 39 dự án phát triển sản xuất

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình vừa tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các chủ thể có dự án phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được hỗ trợ năm 2024.

Description: E:\ANH MOI 1\New folder (82)\4.jpg
Dự án Liên kết sản xuất lúa giống được nhiều địa phương đăng ký thực hiện.

 

     Theo đó, các chủ thể được truyền đạt Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND huyện về tích tụ, tập trung ruộng đất huyện Thăng Bình giai đoạn 2020 - 2025 và đến năm 2030… Thông qua lớp tập huấn giúp các chủ thể nắm được các nội dung hỗ trợ về phát triển sản xuất, đồng thời xác định nội dung đề nghị hỗ trợ và xây dựng dự án/kế hoạch hỗ trợ... đảm bảo yêu cầu đề ra.

     Được biết, theo quyết định phê duyệt danh mục bổ sung dự án phát triển sản xuất trong các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2022 - 2025 vừa được UBND huyện Thăng Bình ban hành, có 37 dự án thuộc danh mục Chương trình MTQG nông thôn mới và 2 dự án thuộc danh mục Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được phê duyệt. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (2024 - 2025).

Tin liên quan