Kỳ họp thứ 16

     * Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem/Tải về)

     * Chương trình kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem/Tải về)

 

DANH MỤC TÀI LIỆU 

KỲ HỌP THỨ 16, HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

I. Danh mục tài liệu trình bày tại kỳ họp thứ 16:

1. Tờ trình về việc đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục đầu tư công năm 2024 (Tờ trình 76/TTr-UBND ngày 05/3/2024) (Xem/Tải về)

2. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Tờ trình 58/TTr-UBND ngày 23/02/2024) (Xem/Tải về)

3. Tờ trình về việc xin ý kiến nâng cấp, sửa chữa tài sản công năm 2024 (Tờ trình 72/TTr-UBND ngày 01/3/2024) (Xem/Tải về)

4. Tờ trình về việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung CCN Hà Lam – Chợ Được (Tờ trình 68/TTr-UBND ngày 01/3/2024) (Xem/Tải về)

5. Tờ trình về đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng mức và nguồn vốn đầu tư công trình trụ sở Công an xã Bình Nam (Tờ trình 69/TTr-UBND ngày 01/3/2024) (Xem/Tải về)

6. Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Thăng Bình (Tờ trình 74/TTr-UBND ngày 05/3/2024) (Xem/Tải về) (Phụ lục 1) (Phụ lục 2)

7. Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết đầu tư công năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình (Tờ trình 73/TTr-UBND ngày 05/3/2024) (Xem/Tải về) (Phụ lục 1) (Phụ lục 2)

8. Tờ trình đề nghị thống nhất bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Thăng Bình (Tờ trình 34/TTr-UBND ngày 20/02/2024) (Xem/Tải về) (Danh mục)

9. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện (Báo cáo số 09-14/BC-KTXH ngày 14/3/2024). (BC 09) (BC 10) (BC 11) (BC 12) (BC 13) (BC 14)

II. Danh mục tài liệu lưu hành:

1. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện (kỳ họp thứ 15 và kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện, khoá XII) (Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 08/3/2024). (Xem/Tải về)

III. Danh mục dự thảo Nghị quyết:

1. Nghị quyết về việc bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục đầu tư công năm 2024. (Xem/Tải về)

2. Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về)

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được. (Xem/Tải về)

4. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết công trình đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về) (Phụ lục 1) (Phụ lục 2)

5. Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiêt đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về) (Phụ lục 1) (Phụ lục 2)

6. Nghị quyết về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về) (Phụ lục)

7. Nghị quyết kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Xem/Tải về)

Tin liên quan