Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở Bình Nguyên

Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

     Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

     Đảng bộ xã Bình Nguyên hiện có 210 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, năm 2023, Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” trong toàn Đảng bộ, phát động phong trào thi đua gắn liền với các hoạt động, sinh hoạt của từng chi bộ, đảng viên với mục tiêu cụ thể gồm: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức cán bộ, đảng viên. Công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ được chăm lo; đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ cơ sở được trẻ hóa, chuẩn hóa, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng.

     Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia viết giới thiệu về các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề ‘Gương sáng giữa đời thường’ nhằm tạo sự lan tỏa những gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội. Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh; về lịch sử Đảng bộ… góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng và đưa hoạt động tuyên truyền miệng của xã ngày càng đi vào nền nếp.

     Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định 19 điều đảng viên không được làm để tự soi, tự sửa. Trong năm 2023, Đảng uỷ đã ban hành quyết định kiểm tra, giám sát 08 chi bộ, 10 cá nhân và 01 cuộc kiểm tra tài chính đảng cùng cấp. Đặc biệt, việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm luôn được chú trọng, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và uốn nắn, chấn chỉnh vi phạm từ lúc mới manh nha. Trong năm qua, UBKT Đảng ủy đã chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên, trong đó có 01 đồng chí đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý. Qua kiểm tra, đã xử lý kỷ luật đối với 01 đảng viên với hình thức khiển trách. Việc kiểm tra, xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng. 

     Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 để chỉ đạo triển khai thực hiện. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các ban ngành, hội đoàn thể, các chi bộ trực thuộc và quy định thời gian thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Các chương trình, kế hoạch đều được tập thể thảo luận, thống nhất và đồng lòng quyết tâm thực hiện. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thường xuyên phê bình và tự phê bình của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền…