12 tỉ đồng trùng tu Di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt hơn 37.15 tỉ đồng để bảo tồn, trùng tu, phát huy giá trị 3 di tích Chăm trên địa bàn. Trong đó, Dự án Tu bổ, gia cố, phục hồi và phát huy giá trị tháp Sáng thuộc di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) có tổng mức đầu tư 12 tỉ đồng.