Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thăng Bình đạt dư nợ trên 800 tỷ đồng

Đến ngày 30/11/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thăng Bình đạt dư nợ trên 815 tỷ đồng, với 16 chương trình tín dụng chính sách, gần 17.000 khách hàng vay vốn; dư nợ tín dụng tăng trưởng 113 tỷ đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 16,1% so với năm 2022, cao hơn bình quân chung toàn ngành.

Từ nguồn vốn này, đã giúp cho nhiều hộ vươn lên ổn định cuộc sống

 

     Đặc biệt từ tháng 11/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thăng Binh đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ, về điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, điều chỉnh bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Chính Phủ. 

 

     Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay tại đây đạt gần 170 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 3.000 lượt khách hàng vay vốn; Từ đồng vốn này, mà hàng ngàn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất, kinh doanh…từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. 

Tin liên quan