Kỳ họp thứ 14

     * Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem/Tải về)

     * Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem/Tải về)

 

DANH MỤC TÀI LIỆU 

KỲ HỌP THỨ 14, HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

I. Danh mục tài liệu trình bày tại kỳ họp thứ 14:

1. Tờ trình về đề nghị thống nhất đưa ra khỏi danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và chuyển danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 (Tờ trình 310/TTr-UBND ngày 25/9/2023) (Xem/Tải về)

2. Tờ trình về đề nghị thống nhất đưa ra khỏi danh mục đầu tư công năm 2022, 2023 đối với một số dự án (Tờ trình 311/TTr-UBND ngày 25/9/2023) (Xem/Tải về)

3. Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công năm 2023 (Tờ trình 326/TTr-UBND ngày 04/10/2023) (Xem/Tải về) (Phụ lục) 

4. Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương đầu tư Trụ sở công an xã năm 2024 theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh (Tờ trình 318/TTr-UBND ngày 26/9/2023) (Xem/Tải về)

5. Tờ trình đề nghị thống nhất danh mục các công trình khắc phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai gây ra (Tờ trình 323/TTr-UBND ngày 03/10/2023) (Xem/Tải về)

6. Tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với 03 đồ án quy hoạch (Tờ trình 332/TTr-UBND ngày 06/10/2023)

7. Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư tổ 3, 4 thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý (Tờ trình 333/TTr-UBND ngày 09/10/2023) (Xem/Tải về)

8. Tờ trình về đề nghị thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Tờ trình 315/TTr-UBND ngày 26/9/2023) (Xem/Tải về)

9. Tờ trình về đề nghị phê duyệt danh mục bổ sung công trình đầu tư công trung hạn nông thôn mới nguồn di dời trụ điện giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 trên địa bàn huyện Thăng Bình (Tờ trình 305/TTr-UBND ngày 20/9/2023) (Xem/Tải về)

10. Tờ trình đề nghị thông qua quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách huyện thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thăng Bình, giai đoạn 2022-2025 (Tờ trình 312/TTr-UBND ngày 25/9/2023) (Xem/Tải về)

11. Tờ trình về đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thăng Bình (Tờ trình 308/TTr-UBND ngày 22/9/2023) (Xem/Tải về) (Phụ lục 1) (Phụ lục 2)

12. Báo cáo tóm tắt và Tờ trình về đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thăng Bình (Báo cáo số 450/BC-UBND ngày 26/9/2023; Tờ trình 314/TTr-UBND ngày 26/9/2023) (Báo cáo 450) (Phụ lục); (Tờ trình 314) (Phụ lục) 

13. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện.(Báo cáo 78) (Báo cáo 79) (Báo cáo 80) (Báo cáo 81) (Báo cáo 82) (Báo cáo 83) (Báo cáo 84)

II. Danh mục tài liệu lưu hành:

1. Báo cáo về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện (từ sau kỳ họp thứ 13 đến trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện, khoá XII) (Báo cáo số 77/BC-HĐND ngày 05/10/2023) (Xem/Tải về)

III. Danh mục dự thảo Nghị quyết:

1. Nghị quyết về việc thống nhất đưa ra khỏi danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuyển danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030. (Xem/Tải về)

2. Nghị quyết về việc thống nhất đưa ra khỏi danh mục đầu tư công năm 2022, 2023 đối với một số dự án. (Xem/Tải về)

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công năm 2023. (Xem/Tải về) (Phụ lục)

4. Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 đối với 03 đồ án quy hoạch. (Xem/Tải về)

5. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024. (Xem/Tải về)

6. Nghị quyết về phê duyệt danh mục bổ sung công trình đầu tư công trung hạn nông thôn mới nguồn di dời trụ điện, giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 trên địa bàn huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về)

7. Nghị quyết về quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách huyện thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thăng Bình, giai đoạn 2022-2025. (Xem/Tải về)

8. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thăng Bình.(Xem/Tải về) (Phụ lục 1) (Phụ lục 2)

9. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về) (Phụ lục)

10. Nghị quyết kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Xem/Tải về)

Tin liên quan