Thăng Bình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Ngày 26/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023 theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 148 ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức trực tuyến với đầu cầu của tỉnh.