Tập trung triển khai có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Quảng Nam đang tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã với việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.

     Trong giai đoạn 2019 - 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt quan điểm, chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 37-NQ/TW; tiến hành sắp xếp và giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã. Phát huy kết quả trong công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, tỉnh Quảng Nam đang tập trung triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.

     Ngày 30/1/2023, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 12/9/2023, theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ. Chú trọng công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kết quả thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính là căn cứ quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

     Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác (trong đó, xác định cụ thể từng khâu công việc cần thực hiện, trách nhiệm thành viên chủ trì, mốc thời gian hoàn thành...). Tập trung chỉ đạo hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và hoàn thành trước ngày 30/9/2023; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy liên quan triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo các tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và quy trình, thủ tục theo đúng quy định. Khi xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 cần lưu ý, tính toán để đảm bảo thực hiện được mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính trong cả giai đoạn 2023 - 2030.

     Các huyện, thị, thành ủy căn cứ quy định hiện hành của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, tổng hợp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030; thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Xây dựng phương án, đề án, kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính đang dở dang; hoàn thành kết luận các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát đã thực hiện.

     Chủ động xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc sau sắp xếp bảo đảm quy định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ nay đến hết năm 2024, tạm dừng việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý (trừ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hết nhiệm kỳ) và tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các địa phương liên quan đến việc sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025. Trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp.

     Các cơ quan, đơn vị, địa phương không đầu tư xây dựng mới; rà soát, xem xét, cân nhắc đối với việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc tại những đơn vị hành chính dự kiến sáp nhập, điều chỉnh vào đơn vị hành chính khác. Có phương án tiếp nhận, bàn giao, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sắp xếp, sáp nhập đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát; bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định.