Kỳ họp thứ 13

     * Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem/Tải về)

     * Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem/Tải về)

 

DANH MỤC TÀI LIỆU 

KỲ HỌP THỨ 13, HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

I. Danh mục tài liệu trình bày tại kỳ họp thứ 13:

1. Đồ án tóm tắt và Tờ trình về đề nghị thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 (Tờ trình 230/TTr-UBND ngày 28/7/2023) (Xem/Tải về) (Báo cáo tóm tắt) (Báo cáo 317)

2. Đồ án tóm tắt và Tờ trình về đề nghị thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Minh, huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 (Tờ trình 232/TTr-UBND ngày 28/7/2023) (Xem/Tải về) (Báo cáo tóm tắt) (Báo cáo 318)

3. Đồ án tóm tắt và Tờ trình về đề nghị thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 (Tờ trình 231/TTr-UBND ngày 28/7/2023) (Xem/Tải về) (Báo cáo tóm tắt) (Báo cáo 315)

4. Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư các dự án tạm dừng thực hiện do nhà thầu vi phạm hợp đồng và bổ sung vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Mương thoát nước Lý Tự Trọng-Nguyễn Hoàng (Tờ trình 237/TTr-UBND ngày 28/7/2023) (Xem/Tải về)

5. Tờ trình đề nghị phân bổ kế hoạch vốn chi tiết vốn đầu tư công năm 2023 (Tờ trình 239/TTr-UBND ngày 02/8/2023) (Xem/Tải về)

6. Tờ trình về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công (Tờ trình 236/TTr-UBND ngày 28/7/2023) (Xem/Tải về)

7. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện (Báo cáo số 61, 62, 63, 64/BC-KTXH ngày 03/8/2023). (Báo cáo 61)  (Báo cáo 62) (Báo cáo 63) (Báo cáo 64) 

8. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND huyện (Báo cáo số 65/BC-BPC ngày 03/8/2023). (Báo cáo 65) 

II. Danh mục dự thảo Nghị quyết:

1. Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030. (Xem/Tải về)

2. Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Minh, huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045. (Xem/Tải về)

3. Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030. (Xem/Tải về)

4. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư các công trình đầu tư xây dựng thuộc danh mục đầu tư công năm 2021. (Xem/Tải về)

5. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công. (Xem/Tải về)

6. Nghị quyết kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Xem/Tải về)

Tin liên quan