Kỳ họp thứ 12

     * Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) (Xem/Tải về)

     * Chương trình làm việc kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Thăng Bình khóa XII (Xem/Tải về)

     * Kế hoạch tổ chức phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Xem/Tải về)

     * Gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII. (Xem/Tải về)

     * Danh sách Đại biểu thảo luận tổ  tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII. (Xem/Tải về)

     * Nội dung trả lời chất vấn trên lĩnh vực giáo dục đạo tạo (Xem/Tải về)

     * Nội dung trả lời chất vấn trên lĩnh vực xây dựng cơ bản (Xem/Tải về) (Phụ lục 1) (Phụ lục 2) (Phụ lục 3)

 

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12, HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

I. Danh mục tài liệu trình bày tại kỳ họp thứ 12:

1. Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. (Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 29/6/2023) (Xem/Tải về) (Phụ lục)

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán còn lại 6 tháng cuối năm 2023. (Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 29/6/2023) (Xem/Tải về)

3. Tờ trình và Báo cáo điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi NSNN năm 2023. (Tờ trình 199/TTr-UBND ngày 29/6/2023, Báo cáo 317/BC-UBND ngày 03/7/2023) (Tờ trình 199) (Báo cáo 317)

4. Tờ trình và Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022. (Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 30/6/2023, Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 30/6/2023)  (Tờ trình 201) (Báo cáo 313) (Phụ lục) 

5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023. (Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 27/6/2023) (Xem/Tải về) (Phụ lục)

6. Tờ trình đề nghị thông qua quy định tỷ lệ ngân sách huyện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 (Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 03/7/2023) (Xem/Tải về) (Phụ lục)

7. Tờ trình đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023. (Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 29/6/2023) (Xem/Tải về)

8. Báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 11/7/2023) (Xem/Tải về)

9. Tờ trình đề nghị thống nhất bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thăng Bình. (Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 12/7/2023) (Xem/Tải về) (Phụ lục 1) (Phụ lục 2)

10. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023. (Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 21/6/2023) (Xem/Tải về)

11. Báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023. (Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 27/6/2023) (Xem/Tải về)

12. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. (Báo cáo số 130/BC-VKS ngày 20/6/2023) (Xem/Tải về)

13. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện. (Báo cáo số 149/BC-TA ngày 20/6/2023) (Xem/Tải về)

14. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện. (Báo cáo số 124/BC-CCTHADS ngày 22/6/2023) (Xem/Tải về)

15. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện (Báo cáo số 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/BC-HĐND ngày 12/7/2023) (Báo cáo 41) (Báo cáo 42) (Báo cáo 43) (Báo cáo 44) (Báo cáo 45) (Báo cáo 46) (Báo cáo 47) (Báo cáo 48)

16. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND huyện (Báo cáo số 50, 51, 53, 54, 55, 56/BC-BPC ngày 12/7/2023). (Báo cáo 50) (Báo cáo 51) (Báo cáo 53) (Báo cáo 54) (Báo cáo 55) (Báo cáo 56)

17. Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024 (Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 30/6/2023) (Xem/Tải về)

18. Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của Ủy ban MTTQVN huyện đối với Thường trực HĐND, UBND huyện và đại biểu HĐND huyện. (Thông báo số 114/TB-MTTQ-UB ngày 19/6/2023) (Xem/Tải về)

II. Danh mục tài liệu lưu hành: 

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. (Báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 29/6/2023) (Xem/Tải về)

2. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2023 (Báo cáo 309/BC-UBND ngày 29/6/2023) (Xem/Tải về)

3. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện. (Báo cáo số 49/BC-HĐND ngày 12/7/2023) (Xem/Tải về)

4. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Pháp chế, HĐND huyện. (Báo cáo số 52/BC-BPC ngày 12/7/2023) (Xem/Tải về)

5. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện. (Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 4/7/2023) (Xem/Tải về)

6. Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết tháng 6/2023 và giải pháp trả nợ trong 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024 (Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 03/7/2023) (Xem/Tải về)

7. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 07 (tại Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 14/6/2022 của UBND huyện) (Báo cáo số 40/BC-ĐGS ngày 10/7/2023) (Xem/Tải về) (Phụ lục)

8. Báo cáo về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện (từ sau kỳ họp thứ 10 đến trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khoá XII) (Báo cáo số 38/BC-HĐND ngày 30/6/2023) (Xem/Tải về)

9. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023(Báo cáo 311/BC-UBND ngày 29/6/2023) (Xem/Tải về)

10. Báo cáo về kết quả thực hiện các tuyến đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo số 314/BC-UBND ngày 30/6/2023) (Xem/Tải về)

11. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 21/6/2023) (Xem/Tải về)

12. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khóa XII. (Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 29/6/2023) (Xem/Tải về)

III. Danh mục dự thảo Nghị quyết:

1. Dự thảo Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (Xem/Tải về)

2. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 (Xem/Tải về)

3. Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. (Xem/Tải về) (Phụ lục)

4. Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Xem/Tải về)

5. Dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về)

6. Dự thảo Nghị quyết về quy định tỷ lệ ngân sách huyện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023 - 2025. (Xem/Tải về)

7. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Xem/Tải về)

8. Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

9. Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Xem/Tải về)

Tin liên quan