Kỳ họp thứ 11

* Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem/Tải về)
 

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11, HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

     I. Danh mục tài liệu trình bày tại kỳ họp thứ 11:

     1. Tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Thăng Bình (Tờ trình 171/TTr-UBND ngày 12/6/2023) (Xem/Tải về)

     2. Tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công 2023 của huyện Thăng Bình (Tờ trình 172/TTr-UBND ngày 12/6/2023) (Xem/Tải về)

     3. Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn chi tiết các công trình đầu tư xây dựng thuộc danh mục đầu tư công năm 2023 (Tờ trình 182/TTr-UBND ngày 15/6/2023) (Xem/Tải về)

    4. Tờ trình đề nghị thống nhất danh mục, nguồn vốn công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh (Tờ trình 174/TTr-UBND ngày 12/6/2023) (Xem/Tải về)

     5. Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình (Tờ trình 184/TTr-UBND ngày 16/6/2023) (Xem/Tải về) (Phụ lục)

     6. Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh danh mục đầu tư công công trung hạn 2021 – 2025; điều chỉnh, danh mục năm 2022, 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình (Tờ trình 185/TTr-UBND ngày 16/6/2023) (Xem/Tải về) (Phụ lục 1) (Phụ lục 2)

     7. Tờ trình đề nghị thông qua quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách huyện hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà văn hoá – Khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023-2026 (Tờ trình 183/TTr-UBND ngày 16/6/2023) (Xem/Tải về)

     8. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình. (Tờ trình …/TTr-UBND ngày …/6/2023).

     9. Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh dự toán 2023 nguồn kinh phí an ninh trật tự sang nguồn kinh phí an ninh quốc phòng (Tờ trình 173/TTr-UBND ngày 12/6/2023) (Xem/Tải về)

     10. Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công trình nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến giáp đường ĐH 11 (Tờ trình 179/TTr-UBND ngày 15/6/2023) (Xem/Tải về)

     11. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện (Báo cáo 26) (Báo cáo 27) (Báo cáo 28) (Báo cáo 29) (Báo cáo 30) (Báo cáo 31) (Báo cáo 32) (Báo cáo 33).

     II. Danh mục dự thảo Nghị quyết:

     1. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Thăng Bình. ) (Xem/Tải về)

     2. Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về)

     3. Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ bổ sung kế hoạch vốn chi tiết các công trình đầu tư xây dựng thuộc danh mục đầu tư công năm 2023. 

     4. Nghị quyết về phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về) (Phụ lục)

     5. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết công trình đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, 2023. (Xem/Tải về) (Phụ lục 1)  (Phụ lục 2) 

     6. Nghị quyết quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách huyện hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà văn hoá – Khu thể thao ở các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023-2026. (Xem/Tải về)

     7. Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình.

     8. Nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Xem/Tải về)

Tin liên quan