Kỳ họp thứ 10

* Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem/Tải về)
 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP THỨ 10

1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Thăng Bình (Tờ trình 72/TTr-UBND ngày 13/3/2023) (Xem/Tải về)

2. Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Tờ trình 73/TTr-UBND ngày 13/3/2023)  (Xem/Tải về)

3. Tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công 2023 của huyện Thăng Bình (Tờ trình 74/TTr-UBND ngày 13/3/2023)  (Xem/Tải về)

4. Tờ trình về phân bổ kế hoạch vốn chi tiết các công trình đầu tư xây dựng thuộc danh mục đầu tư công năm 2023 (Tờ trình 75/TTr-UBND ngày 13/3/2023)  (Xem/Tải về)

5. Tờ trình đề nghị thống nhất danh mục, nguồn vốn công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh (Tờ trình 48/TTr-UBND ngày 16/02/2023)  (Xem/Tải về)

6. Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương đầu tư Trụ sở công an năm 2023 theo Nghị quyết 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh (Tờ trình 76/TTr-UBND ngày 13/3/2023)  (Xem/Tải về)

7. Tờ trình đề nghị thống nhất bổ sung kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, chi phí lập đánh giá tác động môi trường vào tổng mức đầu tư các công trình Kiên cố hoá đường huyện năm 2022; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình tuyến đường ĐH 29.TB; và điều chỉnh lý trình, địa điểm xây dựng mương kín đường ĐH4.TB xã Bình Quế (Tờ trình 65/TTr-UBND ngày 07/3/2023)  (Xem/Tải về)

8. Tờ trình đề nghị thống nhất danh mục công trình nâng cấp sửa chữa tài sản công năm 2023 (Tờ trình 91/TTr-UBND ngày 17/3/2023) (Xem/Tải về)

9. Tờ trình đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Thăng Bình (Tờ trình 86/TTr-UBND ngày 20/3/2023) (Xem/Tải về)

10. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình. (Tờ trình 89/TTr-UBND ngày 21/3/2023) (Xem/Tải về) (Phụ lục 1) (Phụ lục 2)

11. Tờ trình đề nghị thống nhất bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thăng Bình (Tờ trình 97/TTr-UBND ngày 24/3/2023) (Xem/Tải về)

12. Tờ trình đề nghị điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 (Tờ trình 01/TTr-HĐND ngày 08/3/2023)  (Xem/Tải về)

13. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện. (Báo cáo 12) (Báo cáo 13) (Báo cáo 14) (Báo cáo 15) (Báo cáo 16) (Báo cáo 17) (Báo cáo 18)

II. DANH MỤC TÀI LIỆU LƯU HÀNH:

1. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện (kỳ họp thứ 09 và kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện, khoá XII) (Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 22/3/2023) (Xem/Tải về)

2. Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương trong việc giao dự toán quỹ lương, kinh phí hoạt động cho các chỉ tiêu biên chế trong chỉ tiêu giao nhưng chưa tuyển dụng năm 2021 (Tờ trình 44/TTr-UBND ngày 10/02/2023).  (Xem/Tải về)

III. DANH MỤC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:

1. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Thăng Bình.  (Xem/Tải về)

2. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023. (Xem/Tải về)

3. Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về)

4. Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về)

5. Nghị quyết về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thăng Bình. (Xem/Tải về) (Phụ lục)

6. Nghị quyết kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Xem/Tải về)

Tin liên quan