Kho bạc Nhà nước Thăng Bình với việc triển khai đồng bộ các chương trình ứng dụng, với mục tiêu hình thành “Kho bạc số”

Thực hiện Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 và Quyết định số 2222/QĐ-BTC ngày 04/11/2022 của Bộ Tài chính ban hành phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, trong thời gian qua KBNN Thăng Bình đã triển khai đồng bộ các chương trình ứng dụng phục vụ cho các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn.

      Với mục tiêu hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm, trong những năm qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thăng Bình đã triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp cải cách từ tổ chức bộ máy đến hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, an toàn và hiệu quả. Nhờ đó, đã giúp giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong quá trình giao dịch với  KBNN Thăng Bình.

     Quy trình liên thông là sự tích hợp, liên thông giữa các quy trình nghiệp vụ với chương trình Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa KBNN, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất lượng lao động của hệ thống KBNN, với mục tiêu tự động hóa tối đa các bước xử lý trên các ứng dụng, thuận tiện cho người sử dụng, các đơn vị giao dịch và KBNN.