Tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn xã Bình Đào

Nhằm tuyên truyền triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

     Sáng 01/3/2023, UBND xã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an xã ra quân phát động tuyên truyền lưu động về chuyển đổi số, các tiện ích khi sử dụng các ứng dụng số trong cuộc sống đồng thời hướng dẫn Nhân dân đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID - xác thực định danh điện tử, VSSID – Bảo hiểm xã hội số, SMART Quảng Nam...

Ảnh: Đoàn Thanh niên ra quân tuyên truyền lưu động