Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ minh chứng nông thôn mới

Ngày 21 tháng 2, UBND huyện đã ban hành công văn đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thành thực hiện các tiêu chí, hồ sơ minh chứng đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022, thưc hiện đánh giá năm 2023.

Bình Lãnh hiện đã đạt 18/19 tiêu chí Nông thôn mới

 

     Đối với 03 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, thực hiện đánh giá năm 2023: Bình Nam, Bình Quế, Bình Lãnh, đề nghị UBND các xã, khẩn trương thực hiện hoàn thành các tiêu chí, báo cáo kết quả xây dựng xã nông thôn mới và hồ sơ minh chứng theo Quyết định 3387 ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh, trình đề nghị UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện trước ngày 15/3/2023.

     Đối với Văn phòng Điều phối NTM huyện, Tham mưu BCĐ tổ chức thẩm tra kết quả xây dựng xã nông thôn mới trong tháng 3/2023; hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND huyện có Văn bản gửi Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trong tháng 4/2023 và trình UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo trước 10/5/2023 để Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tổ chức thẩm định.

     Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan theo dỏi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM và việc lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã nêu trên; Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc ở các xã nêu trên về UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện để biết và chỉ đạo. Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN huyện tổ chức tập huấn về việc lấy ý kiến hài lòng người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với 03 xã trên, để khi tổ chức lấy ý kiến được thuận lợi, đảm bảo thời gian trình tỉnh theo kế hoạch.

     Yêu cầu UBND các xã, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; địa phương, đơn vị nào không thực hiện hoàn thành, chậm trễ trong việc thực hiện các tiêu chí và xác lập hồ sơ minh chứng, làm ảnh hưởng đến kết quả xây dựng nông thôn mới của xã, của huyện, thì Chủ tịch UBND xã, Thủ trưởngđơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Tin liên quan