Tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch 279-KH/BTGTW ngày 16/8/2014 về tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội. Nội dung các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện kỷ niệm.

     - Nội dung tuyên truyền, giáo dục: (1) Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc. (2) Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (3) Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. (4) Tuyên truyền tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (5) Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người. (6) Tuyên truyền về các hoạt động trong dịp kỷ niệm này.
     - Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014: (1) Nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị: Sinh hoạt trong Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến các cơ sở để ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, xây dựng nội dung thực hiện năm 2015. (2) Thời gian tổ chức sinh hoạt chính trị: Tập trung triển khai trong các tháng 9, 10, 11 năm 2014. (3) Tài liệu sinh hoạt chi bộ: Do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan tuyên truyền trong toàn quốc.

Tin liên quan