Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 173 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
28/NQ-HĐND 04/08/2023 Đang có hiệu lực
30/NQ-HĐND 04/08/2023 Đang có hiệu lực
29/NQ-HĐND 04/08/2023 Đang có hiệu lực
31/NQ-HĐND 04/08/2023 Đang có hiệu lực
33/NQ-HĐND 04/08/2023 Đang có hiệu lực
32/NQ-HĐND 04/08/2023 Đang có hiệu lực
20/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
26/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
27/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
25/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
19/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
22/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
21/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
17/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
24/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
23/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
18/NQ-HĐND 14/07/2023 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 20/06/2023 Đang có hiệu lực
12/NQ-HĐND 20/06/2023 Đang có hiệu lực
14/NQ-HĐND 20/06/2023 Đang có hiệu lực
09/NQ-HĐND 20/06/2023 Đang có hiệu lực
13/NQ-HĐND 20/06/2023 Đang có hiệu lực
15/NQ-HĐND 20/06/2023 Đang có hiệu lực
10/NQ-HĐND 20/06/2023 Đang có hiệu lực
11/NQ-HĐND 20/06/2023 Đang có hiệu lực