Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 141 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
42/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
44/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
40/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
35/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
34/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
48/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
47/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
36/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
51/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
43/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
38/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
49/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
45/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
39/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
37/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
50/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
41/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
46/NQ-HĐND 15/12/2022 Đang có hiệu lực
31/NQ-HĐND 12/10/2022 Đang có hiệu lực
33/NQ-HĐND 12/10/2022 Đang có hiệu lực
27/NQ-HĐND 12/10/2022 Đang có hiệu lực
32/NQ-HĐND 12/10/2022 Đang có hiệu lực
29/NQ-HĐND 12/10/2022 Đang có hiệu lực
26/NQ-HĐND 12/10/2022 Đang có hiệu lực
25/NQ-HĐND 12/10/2022 Đang có hiệu lực