TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện 01/01/2024 31/12/2024 Xem chi tiết
2 Lịch tiếp công dân năm 2024 của Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 01/01/2024 31/12/2024 Xem chi tiết
3 Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy năm 2024 01/01/2024 31/12/2024 Xem chi tiết
4 Lịch lãnh đạo UBND huyện tiếp doanh nghiệp định kỳ năm 2023 01/01/2023 31/12/2023 Xem chi tiết
5 Lịch tiếp công dân năm 2023 của Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 01/01/2023 31/12/2023 Xem chi tiết
6 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Lãnh đạo UBND huyện 01/01/2023 31/12/2023 Xem chi tiết
7 Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy năm 2023 01/01/2023 31/12/2023 Xem chi tiết
8 Lịch tiếp công dân năm 2022 của Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 06/01/2022 31/12/2022 Xem chi tiết
9 Lịch lãnh đạo UBND huyện tiếp doanh nghiệp định kỳ năm 2022 01/01/2022 31/12/2022 Xem chi tiết
10 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Lãnh đạo UBND huyện 01/01/2022 31/12/2022 Xem chi tiết
11 Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy năm 2022 01/01/2022 31/12/2022 Xem chi tiết