Trích yếu Công văn về việc góp ý dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/11/2021
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Công văn về việc góp ý dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030