Thiền sư Hương Hải (1628 - 1715)

Thiền sư Hương Hải (1628 - 1715)

08/03/2016 | 12:00 AM
Hương Hải tục gọi là Tổ Cầu, là tác giả, cao tăng, sống vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII. Không rõ tên thật của ngài, chỉ biết quê gốc ở làng Áng Độ, huyện Chân Phúc (thời Tây Sơn đổi thành Chân Lộc, năm 1889 đổi thành Nghi Lộc), phủ Đức Quang, xứ Nghệ An, nay là huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An