Các cơ quan, đơn vị


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Nho Tâm
Ông Lê Nho Tâm

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an

2 Nguyễn Tấn Sơn
Ông Nguyễn Tấn Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

3 Trần Thế Dũng
Ông Trần Thế Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

4 Võ Văn Hiếu
Ông Võ Văn Hiếu

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

5 Đinh Việt Trung
Ông Đinh Việt Trung

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

<