UBMTTQVN huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Phong
Ông Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch

2 Nguyễn Văn  Đông
Ông Nguyễn Văn Đông

Chức vụ: Phó Chủ tịch

3 Cao Thị Phan  Anh
Bà Cao Thị Phan Anh

Chức vụ: Ủy viên Thường trực