UBND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Văn Hùng
Ông Võ Văn Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

2 Phan Thị Nhi
Bà Phan Thị Nhi

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch

3 Nguyễn Văn Húy
Ông Nguyễn Văn Húy

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch

4 Trương Công Sơn
Ông Trương Công Sơn

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch

5 Lê Nho Tâm
Ông Lê Nho Tâm

Chức vụ: UV BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện - Ủy viên

6 Trần Quang Trung
Ông Trần Quang Trung

Chức vụ: UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện - Ủy viên

7 Võ Tiến Dũng
Ông Võ Tiến Dũng

Chức vụ: HUV, Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên

8 Nguyễn Đình Hồng
Ông Nguyễn Đình Hồng

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên

9 Bùi Thị Trang
Bà Bùi Thị Trang

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tư pháp - Ủy viên

10 Đoàn Thanh Khiết
Ông Đoàn Thanh Khiết

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT - Ủy viên

11 Võ Thị Ngọc Ánh
Bà Võ Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội - Ủy viên

12 Trương Công Hùng
Ông Trương Công Hùng

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy viên

13 Cao Ngọc Sang
Ông Cao Ngọc Sang

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường - Ủy viên

14 Phan Phước Đồng
Ông Phan Phước Đồng

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện - Ủy viên

15 Lê Cao Lan
Ông Lê Cao Lan

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện - Ủy viên

16 Huỳnh Văn Tùng
Ông Huỳnh Văn Tùng

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên

17 Trương Hồng Quang
Ông Trương Hồng Quang

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Ủy biên