Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở huyện Thăng Bình năm 2020
Tiêu đề Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở huyện Thăng Bình năm 2020
Mô tả ngắn Số/Ký hiệu: 20/NQ-HĐND ; Người ký: Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Tải về

Nội dung liên quan