Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2018 (Điều chỉnh sau khi thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước)
Tiêu đề Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2018 (Điều chỉnh sau khi thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước)
Mô tả ngắn Số/Ký hiệu: 23/NQ-HĐND ; Người ký: Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Tải về

Nội dung liên quan