Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND huyện về phân bổ dự toán thu - chi NSNN năm 2019
Tiêu đề Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND huyện về phân bổ dự toán thu - chi NSNN năm 2019
Mô tả ngắn Số/Ký hiệu: 03/NQ-HĐND ; Người ký: Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Tải về

Nội dung liên quan