Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi NSNN năm 2018
Tiêu đề Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi NSNN năm 2018
Mô tả ngắn Số/Ký hiệu: 07/NQ-HĐND ; Người ký: Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Tải về

Nội dung liên quan