Kho bạc Nhà nước Thăng Bình với việc triển khai đồng bộ các chương trình ứng dụng, với mục tiêu hình thành “Kho bạc số”

Kho bạc Nhà nước Thăng Bình với việc triển khai đồng bộ các chương trình ứng dụng, với mục tiêu hình thành “Kho bạc số”

15/03/2023 | 04:45 PM
Thực hiện Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 và Quyết định số 2222/QĐ-BTC ngày 04/11/2022 của Bộ Tài chính ban hành phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, trong thời gian qua KBNN Thăng Bình đã triển khai đồng bộ các chương trình ứng dụng phục vụ cho các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 0 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm