NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Giới thiệu Thăng Bình

Thăng Bình - 40 năm xây dựng và phát triển

Tác giả: Huỳnh Định Ngày đăng: 8:07 | 18/03/15 Lượt xem: 5999

Trong suốt chặng đường 40 năm (1975 – 2015) từ sau ngày quê hương được giải phóng đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thăng Bình đã vượt qua nhiều khó khăn, tranh thủ những thời cơ thuận lợi, đoàn kết phấn đấu thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Có thể điểm lại những thành tựu lớn này theo ba giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 1975-1985, giai đoạn 1986 - 2000 và giai đoạn 2001 – 2015.

     Trong giai đoạn 1975-1985, huyện đã tập trung huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để khắc phục hậu quả chiến tranh, khai hoang phục hóa, tấn công đồng cỏ. Tiếp theo là giải quyết vấn đề nước tưới cho sản xuất và tập trung phát triển nông nghiệp nhằm đảm bảo ổn định lương thực cho nhân dân. Với việc huy động sức lao động của nhân dân, nhiều hồ, đập thủy lợi trên địa bàn huyện được khởi công xây dựng cùng với hệ thống kênh mương của công trình đại thủy nông Phú Ninh đã phục vụ nước tưới cho hàng ngàn hécta đất canh tác. Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực cây có hạt toàn huyện tăng từ 25.000 tấn năm 1976 lên 54.000 tấn năm 1985. Quan hệ sản xuất mới từng bước xác lập, để phát triển sản xuất, các HTX nông nghiệp, HTX tín dụng, HTX mua bán được thành lập. Nhờ sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, những năm đầu sau giải phóng, huyện đã thành lập được 11 xí nghiệp quốc doanh, 9 HTX thủ công nghiệp, 12 cửa hàng thương nghiệp. Tuy còn những hạn chế do cơ chế quản lý tập trung, bao cấp nhưng việc thành lập các HTX trong giai đoạn này đã có tác dụng quan trọng trong việc phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân. Công thương nghiệp bước đầu phát triển đã giải quyết được việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, các gia đình chính sách được thực hiện tốt. Công tác xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tập trung chú trọng. Công tác trồng rừng đã đạt được những kết quả lớn, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, lợp lại màu xanh cho quê hương. Đặc biệt, với thành tích này xã Bình Dương được phong tặng Anh hùng Lao động năm 1985.
     Đến giai đoạn 1986 - 2000, Đại hội VI của Đảng tháng 12/1986 đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, nhất là đổi mới về mặt tư duy kinh tế. Một trong những thành tựu kinh tế to lớn của thời kỳ đổi mới là phát triển sản xuất nông nghiệp mà nội dung cơ bản là khoán gọn đến hộ nông dân, thừa nhận hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ ở nông thôn, đã đánh dấu sự mở đầu của thời kỳ đổi mới trong nông nghiệp và nông thôn nước ta. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng ngày càng đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng đã có tác động tích cực đến sự phát triển của huyện. Trong 15 năm đổi mới (1986 – 2000), sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp huyện nhà có những bước tiến đáng kể. Thành tựu nổi bật ở giai đoạn này là đã từng bước điều chỉnh quan hệ sản xuất ngày càng phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp có những thay đổi theo hướng hiệu quả hơn, năng suất, sản lượng lương thực tăng đáng kể. Đặc biệt là chủ trương chuyển đổi 3 vụ lúa thành 2 vụ sản xuất chính đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng lương thực có hạt tăng từ 54.000 tấn năm 1986 lên 62.100 tấn năm 2000. Sản lượng đánh bắt thủy sản năm 2000 tăng gấp đôi năm 1986. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện tăng từ 160 triệu đồng năm 1985 lên 34,75 tỷ đồng năm 2000 (giá cố định năm 1994). Hoạt động dịch vụ khu vực tư nhân phát triển tăng về số lượng và quy mô. Đặc biệt, điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt đời sống đã phủ khắp 21/21 xã, thị trấn với 80,7% số hộ dùng điện (năm 2000). Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm rõ rệt so với năm 1986.
     Giai đoạn 2001 – 2015 là giai đoạn đánh dấu bước phát triển quan trọng của thời kỳ mới – thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhờ xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, áp dụng các giải pháp đồng bộ đã khơi dậy được sức mạnh trong nhân dân, trong các thành phần kinh tế, Thăng Bình đã có sự phát triển vượt bậc tạo ra diện mạo mới cho toàn bộ cơ sở kinh tế và xã hội. Các điểm nhấn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang từng bước hình thành; chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đặc biệt quan tâm. Thành tựu nổi bật của giai đoạn này là Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã xây dựng và ban hành nhiều đề án, nghị quyết chuyên đề, đặc biệt huyện đã hoàn thành quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hà Lam tỷ lệ 1/5000, quy hoạch chi tiết thị trấn Hà Lam 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công viên văn hóa Bàu Hà Kiều, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, quy hoạch vùng sản xuất, quy hoạch diện tích trồng cao su, nuôi trồng thủy sản, mạng lưới trường học, trạm y tế,... tạo cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ; hiệu quả sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng lên. Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích ước đạt năm 2015 tăng gấp 3 lần năm 2000. Nhiều hồ đập thủy lợi được xây dựng, nâng cấp, đảm bảo cho hơn 70% diện tích canh tác chủ động nước tưới phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, góp phần bảo vệ môi sinh, môi trường sinh thái, hệ sinh thái tiểu vùng. Đặc biệt, hồ chứa nước Đông Tiển được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo phục vụ nước tưới cho diện tích canh tác ở các xã vùng Tây, đã thỏa lòng mong mỏi của người dân từ bao đời nay. Ngành khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt năm 2015 tăng gấp 3,3 lần năm 2000. Số tàu thuyền ngày càng phát triển về số lượng và hiện đại hơn. Toàn huyện hiện có 607 tàu thuyền với tổng công suất đánh bắt đạt trên 30.200 CV, có 102 chiếc có công suất từ 90 CV trở lên, trong đó 17 tàu có công suất từ 400 CV trở lên, tàu có công suất lớn nhất là 780 CV. Đến nay nông nghiệp huyện nhà cơ bản đã phát triển tương đối toàn diện. Người nông dân không chỉ làm ra sản lượng lương thực đủ ăn mà nhiều người còn biết làm giàu với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao. Tiêu biểu có một số mô hình như: trồng rau sạch ở Bình Triều; mô hình chăn nuôi trang trại gà, vịt, heo siêu nạc, bò lai theo hướng tập trung ở các xã Bình Lãnh, Bình Chánh, Bình Phú, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Quý; mô hình cánh đồng mẫu, cánh đồng tập trung được triển khai ở nhiều xã trong huyện; mô hình trồng cao su tiểu điền, nuôi bò nhốt bán thâm canh ở các xã vùng Tây; nuôi tôm các khu vực ven sông, vùng cát; mô hình tổ hợp tác đánh bắt xa bờ các xã Bình Minh, Bình Dương, Bình Hải, Bình Nam,... hàng năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đồng bộ, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, góp phần đổi mới mạnh mẽ diện mạo của nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt 19 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí, 10 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí. Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn đóng góp của tổ chức và nhân dân đầu tư xây dựng nông thôn mới trong 5 năm qua khoảng 3.315 tỷ đồng.
     Về công nghiệp, với việc xác định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, có thể nói lĩnh vực công nghiệp – xây dựng giai đoạn này phát triển mạnh mẽ. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt 2.683 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 29 lần so với năm 2000. Hoạt động dịch vụ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân. Giá trị dịch vụ năm 2015 đạt 3.822 tỷ đồng (giá hiện hành) chiếm 42,3% trong cơ cấu chung. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp – thương mại, dịch vụ tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách huyện. Năm 2015 tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn ước đạt trên 115 tỷ đồng, tăng hơn gấp 10 lần so với năm 2000.

Đô thị ở thị trấn Hà Lam ngày càng phát triển. Ảnh: H.T.P
     Kết cấu hạ tầng có nhiều đột phá lớn, huyện đã chú trọng đầu tư có trọng điểm, ưu tiên đầu tư cho những địa bàn, vùng khó khăn, giao thông bức bức xúc. Tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực, cộng với phát huy nội lực để đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng hồ, đập thủy lợi, xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt; kiên cố hóa trường học, xây dựng trạm y tế, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nghĩa trang nhân dân, trụ sở làm việc, nhà sinh hoạt văn hóa thôn và nhiều công trình khác được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ dân sinh, tạo niềm tin và khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông đã có những kỳ tích so với các giai đoạn trước. Đáng kể nhất là một số công trình, dự án bức xúc, trọng điểm được đầu tư xây dựng như: hồ chứa nước Đông Tiển; hiện đại hóa hệ thống kênh Phú Ninh, kênh N2A-Việt An; trạm bơm Tứ Sơn, các tuyến đường: ĐT613 (nội thị Hà Lam), Bình Triều – Bình Nam, Quán Gò – Bình Nam, Bình Phú – Bình Quế, Ngọc Phô – Bình Trị, Bình Nguyên – Bình Giang, Bình Đào – Bình Hải, Bình Sa – Bình Hải, Bình Trị - Bình Định Nam – Bình Định Bắc, Kế Xuyên – Bình Chánh, Dốc Sỏi – Sông Ly Ly, Ngọc Phô – Bình Tịnh, đường 3/2, cầu Hà Châu – Tiên Sơn, Bình An – Bình Quế, ĐT 613 đoạn nội thị, Nội thị - Dốc Sỏi, cầu Thăng Hoa, Nội thị - Bình Nguyên, 16C, 14E – Chung Phước, Hà Châu – Bình Lãnh; các tuyến đường nội thị Hà Lam, đường cứu nạn cứu hộ Bình Nguyên - Bình Dương, Quốc lộ 14E, dự án mở rộng Quốc lộ 1A, dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi (đoạn qua Thăng Bình), đường dẫn cầu Cửa Đại, đường cứu nạn cứu hộ, dự án tái định cư trường Trung cấp CSGT... Có thể nói, từ hoang tàn, đổ nát do hậu quả chiến tranh, cơ sở hạ tầng không có gì, 40 năm qua, chúng ta đã có những bước tiến vượt bậc trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng đổi mới.

Ảnh: Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở xã Bình Tú
     Giáo dục & đào tạo có những chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 81 trường học (25 trường Mẫu giáo, Mầm non, 30 trường Tiểu học, 21 trường THCS, 05 trường THPT), 1 trung tâm giáo dục thường xuyên (tăng 12 trường so với năm 2000) với 2.751 giáo viên. Ngoài ra còn có 1 Trường Trung cấp cảnh sát giao thông của Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện; 22/22 xã, thị trấn đã có trung tâm học tập cộng đồng. Có 41 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, 49 trường học được tầng hóa. Tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, học sinh giỏi các cấp học hằng năm đều tăng. Huyện đã hoàn thành công tác PCGD Tiểu học đúng độ tuổi năm 2000, phổ cập trung học cơ sở vào năm 2005; hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2014.
     Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng được nâng lên. Mạng lưới y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, điều trị bệnh. Đến nay, toàn huyện có 1 Trung tâm y tế thực hiện 2 chức năng là điều trị và dự phòng; 1 bệnh viện đa khoa tư nhân; 2 phòng khám khu vực vùng Tây, 100% xã, thị trấn có trạm y tế. Đã xây dựng được 12/21 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 2,5 bác sỹ/1 vạn dân, 11 giường bệnh/1 vạn dân (không kể giường bệnh tuyến xã), tăng gấp 1,5 lần số bác sỹ và 1,53 lần số giường bệnh so với năm 2000; có 7/21 trạm y tế có bác sĩ khám chữa bệnh thường xuyên, đạt tỷ lệ 33,3%. Y tế dự phòng được chú trọng, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống dịch bệnh được triển khai rộng khắp, nhiều loại dịch bệnh được phát hiện kịp thời và khống chế, đẩy lùi.
     Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân có nhiều hoạt động hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Đây được xem là khâu đột phá trong sự phát triển chung của huyện.
     Nhìn lại chặng đường phát triển 40 năm qua, đặc biệt sau gần 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, với ý chí quyết tâm, sự đoàn kết phấn đấu cao,  Thăng Bình đã từng bước vươn lên, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới. Từ điểm xuất phát thấp, là huyện thuần nông, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Thăng Bình ngày nay đã đổi mới và phát triển nhiều mặt. Tình hình chính trị xã hội của huyện luôn ổn định, nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Khối đoàn kết, thống nhất giữa Đảng và nhân dân là mối quan hệ máu thịt, nền tảng sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Tổng kết các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và sau 40 năm xây dựng, phát triển, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thăng Bình vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1996; có 17 tập thể và 24 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó xã Bình Dương 2 lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 1 lần Anh hùng lao động. Ngoài ra, huyện còn được tặng thưởng 1 Huân chương quân công hạng Nhất, 1 Huân chương quân công hạng Nhì; 3 Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 112 Huân chương và Bằng khen trong chiến đấu và xây dựng; 5 lần được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ quyết thắng và một số cờ khác. Riêng nhân dân được khen thưởng 13.137 Huân chương, 4.393 Huy chương các loại. Từ sau giải phóng đến nay, nhân dân và cán bộ huyện Thăng Bình được tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương và Bằng khen, Cờ thi đua của các cấp, đặc biệt ngày 01/11/2014 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 2820/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân, cán bộ huyện Thăng Bình vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Toàn huyện có 10.898 liệt sĩ, 1.485 mẹ được phong tặng và truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 1.600 thương, bệnh binh; 5.600 gia đình có công với cách mạng đang hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước.
     Với những thành tựu to lớn đã đạt được trong 40 năm qua, cùng với những chủ trương, giải pháp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, thời gian đến, Thăng Bình chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương huyện nhà phát triển toàn diện, bền vững.
H.Đ

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012395368

Hôm nay: 227
Hôm qua: 8347
Tháng này: 155915
Tháng trước: 187640
Năm này: 1972621
Năm trước: 2235546