NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nông thôn mới

Năm 2018 Thăng Bình phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là Bình Triều và Bình Nguyên

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 9:32 | 13/07/18 Lượt xem: 756

     Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; đến nay, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng tăng lên, có chuyển biến về chất. Các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các Đoàn thể cấp huyện và các địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện Chương trình nên đã đạt được nhiều kết quả; bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM là 15,52 tiêu chí/xã, tăng 1,1 tiêu chí/xã so với năm 2016; hình thành mô hình sản xuất mới, nhất là tích tụ tập trung ruộng đất, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, kết cấu hạ tầng thiết yếu đang đầu tư; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh trật tự xã hội cơ bản được giữ vững.
    Năm 2018, huyện phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM là Bình Triều và Bình Nguyên. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối và các cơ quan liên quan cần tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình NTM và các Đề án; nhất là tập huấn, bồi dưỡng các nội dung Chương trình NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu, Chương trình OCOP cho Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Ban Phát triển thôn ở các xã, đặc biệt là các xã phấn đấu về đích giai đoạn 2018-2020. Tham mưu UBND huyện phân công, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các thành viên BCĐ huyện đứng điểm ở các xã; quy định thời gian theo định kỳ, phải có báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương được phân công phụ trách. Các phòng, ban thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 157/UBND-KTTH ngày 06/3/2017 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020. Xây dựng kế hoạch rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2018 thực hiện các tiêu chí chưa đạt, củng cố các tiêu chí đã đạt chuẩn để xác lập hồ sơ minh chứng, đảm bảo các xã này phải hoàn thành các tiêu chí NTM trước ngày 20/11/2018 (hạn cuối cùng theo quy định nộp hồ sơ về tỉnh thẩm định). Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2016 chưa đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới, đề nghị UBND các địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí để bảo đảm đến cuối năm 2018 đạt chuẩn 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí đã ban hành tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình NTM và các Đề án; đôn đốc việc giải ngân vốn của các xã, kể cả vốn được giao để thực hiện “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Qua đó, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các địa phương để các cấp có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo và xử lý kịp thời. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp &PTNT ưu tiên thời gian tổ chức thẩm định đối với các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 (đối với những công trình UBND xã đề nghị thẩm định). Chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch, nhất là các công trình giao thông nội đồng, kênh mương phải làm theo thời vụ. Các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương thi công hoàn thiện các công trình, tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và lập các thủ tục, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để có cơ sở bố trí phần nợ ngân sách nhà nước các cấp theo quy định. Riêng những công trình còn tồn đọng, vướng mắc chưa quyết toán, các địa phương áp dụng các giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2087/UBND-KTTH ngày 03/5/2017 để quyết toán. Trong đó, đối với các nhà thầu chây ì, không phối hợp lập hồ sơ quyết toán hợp đồng thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo quy định: Yêu cầu chủ đầu tư căn cứ Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước để lập đầy đủ thủ tục và đơn phương quyết toán. Đồng thời, UBND cấp huyện kiểm tra thông tin về tên gọi, địa chỉ các nhà thầu này,... để áp dụng các biện pháp chế tài theo quy định của pháp luật về đấu thầu nhằm hạn chế các nhà thầu chậm quyết toán hợp đồng tham gia vào các dự án khác trên địa bàn. Đôn đốc các xã rà soát, đánh giá và tổ chức thẩm tra các tiêu chí NTM đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018; lập hồ sơ, thủ tục liên quan đề nghị tỉnh thẩm định và xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 theo quy định.
     Các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền bằng nhiều kênh khác nhau, với nhiều hình thức và các nội dung phong phú để thực hiện tốt chương trình NTM và các Đề án; trong đó, phải lấy hình ảnh, kết quả đạt được, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, tấm gương tiêu biểu ở mỗi địa phương để tuyên truyền và nhân ra diện rộng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển thôn; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ cấp xã, các thành viên Ban Phát triển thôn. Tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng xã NTM và Đề án PTSX cho phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm tiêu chí môi trường nông thôn. Tập trung triển khai thi công các công trình đã được giao vốn năm 2018 bảo đảm hoàn thành đúng nội dung, quy trình và tiến độ; đồng thời, tiến hành xác lập các thủ tục thanh, quyết toán và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng các quy định hiện hành. Chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí NTM không cần nhiều nguồn lực; tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí đã đạt chuẩn, đến cuối năm 2018 các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2016 phải đạt chuẩn 19 tiêu NTM theo quy định; Triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ quy hoạch xây dựng NTM trong năm 2018. Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó cần xác định xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn; riêng đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2018 phải trình UBND huyện công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trước tháng 11/2018. Tổ chức báo cáo đánh giá các tiêu chí NTM và xác lập hồ sơ, thủ tục liên quan đề nghị UBND cấp huyện thẩm tra, đánh giá các tiêu chí NTM trên địa bàn xã, thực hiện bảo đảm quy trình, nội dung theo quy định hiện hành; UBND xã tự rà soát, đánh giá kết quả việc duy trì và nâng cao chất lượng từng tiêu chí, gửi UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra kết quả thực hiện từng tiêu chí NTM. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định và thực hiện việc cập nhật và báo cáo đầy đủ số liệu theo đúng thời gian yêu cầu tại phần mềm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NTM của tỉnh. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả đạt được của các tiêu chí NTM và Khu dân cư NTMKM; đối với các xã về đích NTM 2018, tổ chức đánh giá, sát lập hồ sơ minh chứng liên quan đến xây dựng NTM và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trình cơ quan liên quan thẩm tra, thẩm định theo quy định.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006867300

Hôm nay: 6677
Hôm qua: 10979
Tháng này: 128093
Tháng trước: 73643
Năm này: 525771
Năm trước: 1008487