NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp thiết hiện nay

Tác giả: Lê Vũ Dũng Ngày đăng: 14:57 | 05/11/14 Lượt xem: 27046

     Chủ tịch Hồ Chí Minh từng răn dạy cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao cho. Trong hai tiêu chuẩn cơ bản “đức”“tài” của người cán bộ, đảng viên thì “đức” được xem là gốc. Do vậy, giáo dục đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên phải được xem là nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng và tổ chức đảng. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, trước thềm đại hội Đảng các cấp hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, lại càng có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn những đảng viên có đủ tư chất đức và tài để tuyển chọn, xứng đáng là người lãnh đạo của các cấp bộ Đảng.
     Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã nhấn mạnh: “Các tổ chức đảng phải thường xuyên giáo dục, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất người chiến sĩ cộng sản”. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện đã có nhiều vấn đề nảy sinh, thách thức mới, có khi rất gay gắt, đây đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng giảm sút. Hiện nay, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đang chịu sự tác động, chi phối bởi nhiều yếu tố. Trong đó, đáng chú ý là: diễn biến chính trị trên thế giới phức tạp, khó lường; trong nước nền kinh tế mở cửa, hội nhập sâu rộng với bên ngoài, vận động theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, thêm vào đó, sự du nhập của văn hoá, lối sống xa hoa trụy lạc; các tệ tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên các cấp đang lây lan, nhũng nhiễu trên nhiều lĩnh vực là một nguy cơ; sự chống phá của kẻ địch với nhiều âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” đã và đang tấn công vào bên trong nội bộ Đảng; chúng tăng cường hoạt động chống phá, chia rẻ nội bộ Đảng, chia rẻ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo hướng tiêu cực; làm cho Đảng suy yếu, đánh mất vai trò lãnh đạo đối với đất nước. Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội … đã và đang làm thay đổi quan niệm về thang giá trị đạo đức xã hội; xuất hiện những vấn đề mới mà nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động của nhiều cán bộ, đảng viên không theo kịp thực tiễn của cuộc sống. Mặc dù những thành tựu của công cuộc đổi mới là sự thật hiển nhiên, tác động tích cực đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, song mặt trái của cơ chế thị trường và các mặt tác động tiêu cực khác đang làm xói mòn đạo đức, lối sống, làm suy giảm sức chiến đấu của Đảng.
     Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra 3 vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay là yêu cầu cấp bách, nếu không được khắc phục sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Bởi trong Đảng đang có “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý kể cả cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạc lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”. Như bòn rút của công, làm giàu bất chính ngày càng nghiêm trọng; lối sống xa hoa, hưởng lạc, kèn cựa, địa vị, mất đoàn kết, báo cáo thiếu trung thực, móc ngoặc, chạy bằng, chạy tuổi, chạy chức, chạy quyền diễn ra phức tạp, tinh vi; buôn gian, bán lậu, lợi ích nhóm…đang thao túng nhiều cá nhân, nhiều tổ chức, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có hiện tượng móc nối từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới... Tính chất nguy hại của các hiện tượng trên phần lớn phản ánh sự lợi dụng chức quyền để thực hiện tham vọng cá nhân với những động cơ trái với đạo đức cách mạng. Có nhiều người bất chấp cả đạo lý và nguyên tắc tìm mọi cách để có quyền lực. Khi đã có chức, có quyền thì chỉ lo củng cố quyền và lợi cho cá nhân, gia đình và bà con họ hàng… không chú tâm vì lợi ích của Đảng, của dân; đáng chê trách hơn là tình thương yêu đồng chí, đồng đội hôm nay không còn như những năm nằm gai, nếm mật, đồng cam cộng khổ, chết sống có nhau, vì mục tiêu độc lập tự do, ấm no hạnh phúc cho dân tộc- Manh áo vải, viên thuốc đắn, chén canh rau rừng, bếp lửa hồng sưởi cho nhau ấm lòng, vững chí, người trước hy sinh, người sau tiến bước; bây giờ dường như đã dần lu mờ rơi vào quên lãng, thay vào đó đèn nhà ai nấy rạng, bếp nhà ai nấy sáng, mục tiêu phấn đấu của mỗi người: Nhà mấy mê, xe mấy chấm, cậu ấm du học ở nước nào? Đến cái bắt tay cũng bắt mạch được đồng chí đang nghĩ gì về ta, thậm chí bất chấp cả đạo đức và nhân tính, thủ đoạn với đồng chí, đồng đội; lợi dụng chức quyền để trù úm những người không cùng phe cánh, không có “quà cáp”, không xu nịnh với mình... Tất cả các hiện tượng đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, thực sự đang là vấn đề bức xúc đối với xã hội, làm giảm sút ý chí chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh và uy tín của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
     Nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là: Tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, không thường xuyên của cán bộ, đảng viên dẫn đến giảm sút ý chí chiến đấu, xao lãng trách nhiệm với Đảng, với dân, nói và làm không đúng đường lối, chủ trương của Đảng; việc kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng không kịp thời; xử lý khắc phục khuyết điểm không nghiêm minh; nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng buông lỏng; thêm vào đó công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống còn đơn điệu, hình thức, chưa đủ sức thuyết phục, động viên cán bộ, đảng viên.
     Để khắc phục tình trạng trên, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương (khóa XI) [1], gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị sâu rộng, thực chất; tránh phô trương hình thức, chạy theo thành tích; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo 3 tính chất sinh hoạt Đảng, cùng với việc tăng cường các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở chi bộ trong tình hình hiện nay, cần tập trung các nội dung sau:
     Trước hết, phải thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên một cách toàn diện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời rơi xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Do vậy, công tác giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh phải được các cấp ủy đảng quan tâm đúng mức, trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, giúp cán bộ, đảng viên phân biệt rõ đúng sai, những việc cần làm và những việc cần tránh. Thông qua giáo dục giúp cán bộ, đảng viên nhận thức và rèn luyện theo những chuẩn mực cần có để hoàn thiện nhân cách của mình trong quá trình hoạt động thực tiễn. Nội dung giáo dục đảng viên ở chi bộ, đảng bộ trước hết phải đặt lên hàng đầu việc giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì đây, là nền tảng của nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức, phong cách lối sống, giữ vững quan điểm, lập trường giai cấp của Đảng.
     Chú trọng giáo dục những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trực tiếp là những nhiệm vụ chính trị của chi bộ nơi đảng viên công tác, làm việc. Nội dung giáo dục phải gắn với nhiệm vụ của người đảng viên và 19 điều quy định đảng viên không được làm. Coi trọng giáo dục và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cốt lõi là tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho mọi cán bộ, đảng viên của chi bộ. Bên cạnh đó, cần giáo dục truyền thống yêu nước, cần cù, nhân ái, ham học, cầu tiến bộ để từng cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, phấn đấu rèn luyện, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
     Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh với đấu tranh khắc phục các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
     Kết hợp chặt chẽ giáo dục với xây dựng các biện pháp thực hiện. Cấp ủy, chi bộ cần thường xuyên đưa nội dung giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên vào nghị quyết của chi bộ, đảng bộ. Nghị quyết cần cụ thể hóa các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống để nhận xét, đánh giá khi phân tích chất lượng đảng viên, làm cơ sở đêr quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Tổ chức quán triệt, học tập cho tất cả đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước: Luật thực hành tiết kiệm, Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí và các quy định về những điều đảng viên không được làm. Phổ biến để cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm chắc các quy định, chế độ, tiêu chuẩn được hưởng của từng đối tượng. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ chức quần chúng giám sát các hoạt động của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Theo chế độ định kỳ (6 tháng, 1 năm), lấy ý kiến đóng góp của quần chúng ở cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân ở nơi cư trú góp ý cho cán bộ, đảng viên. Cấp ủy trực tiếp tổng hợp các ý kiến phê bình, đóng góp của quần chúng và thông báo tới từng cán bộ, đảng viên, yêu cầu từng người phải giải trình rõ sự việc (nếu có sai phạm), có kế hoạch và biện pháp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục triệt để các thiếu sót, khuyết điểm.
     Khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên gương mẫu, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết những cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống theo phương châm: đúng người, đúng khuyết điểm. Tuy nhiên cũng cần phải thống nhất về nhận thức trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống. Kỷ luật nghiêm minh, kịp thời cũng chính là biện pháp giúp cán bộ, đảng viên phấn đấu, sửa chữa, rèn luyện phẩm chất đạo đức và phong cách lối sống của cán bộ, đảng viên tốt hơn.
     Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên quan tâm đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên.
     Công tác kiểm tra, giám sát cần tiến hành trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ trong những lĩnh vực quản lý tài chính, vật tư, nhà đất; những cán bộ, đảng viên công tác lưu động dài ngày, xa sự quản lý trực tiếp của cấp ủy, chi bộ. Qua đó đề cao trách nhiệm cá nhân, nghiêm túc với bản thân mình, tự giác học tập và rèn luyện phấn đấu trở thành cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong chi bộ.
     Quan tâm giải quyết hợp lý lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên là một việc làm thiết thực, qua đó giáo dục, giữ gìn đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên. Từng bước xây dựng các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách tương xứng với trách nhiệm và công việc được giao. Trên cơ sở chính sách chung, cấp ủy, chi bộ cần lãnh đạo xây dựng những quy chế, quy định bảo đảm lợi ích, quyền lợi của đảng viên. Quy chế phải được xây dựng dân chủ, khoa học, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học tập, công tác, rèn luyện, vừa có tác dụng phòng ngừa, giúp tránh được những sai lầm, khuyết điểm.
     Thứ tư, phát huy vai trò, hiệu quả thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ; bằng những việc làm cụ thể từ nhỏ đến lớn. Cấp ủy, người chỉ huy cần đề cao sự gương mẫu nói và làm, gắn với hưởng ứng các phong trào thi đua của chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhất là tự phê bình và phê bình trong Đảng, việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 06 tháng, 01 năm phải công khai minh bạch các khoản thu, chi trong cơ quan, đơn vị, địa phương cho mọi người biết và cùng thực hiện.
     Tin rằng, những giải pháp trên được đặt ra trong bối cảnh lịch sử cụ thể, nếu được thực thi nghiêm túc, phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi người, mỗi tổ chức sẽ góp phần tích cực đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay./.
L.V.D


[1] Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

L.V.D

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012395865

Hôm nay: 724
Hôm qua: 8347
Tháng này: 156412
Tháng trước: 187640
Năm này: 1973118
Năm trước: 2235546