NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 21:04 | 22/08/18 Lượt xem: 4211

Cải cách thủ tục hành chính trong trong hoạt động của các cơ quan Đảng là nội dung quan trọng, đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị nhằm góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

      Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế chính sách mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nêu ra là đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong Đảng. Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), thời gian qua, Huyện ủy Thăng Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này trong cơ quan Đảng.
     Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai, quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC trong Đảng do đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm Trưởng ban chỉ đạo. Theo đó, Ban chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ huyện, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo năm 2018, Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ huyện. Sau khi triển khai các văn bản cải cách thủ tục hành chính, lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trong toàn cán bộ, công chức cơ quan, qua đó nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức của cơ quan về cải cách thủ tục hành chính. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không còn phù hợp. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Huyện ủy với các Ban Đảng Huyện ủy. Đến nay, Ban chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Quyết định ban hành bộ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy. Đồng thời chỉ đạo rà soát, loại bỏ những cơ chế, quy định không còn phù hợp; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp ủy, quy chế phối hợp công tác giữa các tổ chức, cơ quan ở đầu mỗi nhiệm kỳ; thực hiện tốt quy chế tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm của cá nhân. Việc xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi.
     Từ việc nhận thức đúng đắn về công tác CCHC trong Đảng; thời gian qua, Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình đã có nhiều nỗ lực góp phần cùng các ban đảng Huyện ủy thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng. Trong đó, đã chủ động rà soát, hệ thống lại các quy định, quy chế làm việc của Huyện ủy để tham mưu điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng danh mục Bộ thủ tục hành chính của cơ quan; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của BCH Đảng bộ, của Ban Thường vụ Huyện ủy, lịch làm việc hàng tuần của Thường trực Huyện ủy đảm bảo khoa học, hợp lý. Tích cực cải tiến quy trình xây dựng nghị quyết, báo cáo trình Hội nghị cấp ủy nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Chú trọng cải tiến chất lượng tham mưu, tổng hợp văn bản, đảm bảo cả về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản; chú trọng công tác thẩm định, xây dựng nội dung các cuộc họp, hội nghị theo hướng chọn việc trọng tâm nên đã rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp của Huyện ủy. Thể chế sự chỉ đạo bằng văn bản nhanh và chuẩn xác hơn, nhiều loại văn bản được ban hành ngay sau cuộc họp, buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.
     Đi đôi với việc cải cách hành chính công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy luôn đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng; khai thác thông tin nhanh, chính xác, đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy; ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ chuyên môn, xử lý văn bản trên mạng thay cho bản giấy. Từ năm 2012, Văn phòng Huyện ủy đã đưa vào sử dụng hệ thống gửi - nhận văn bản qua hộp thư điện tử (email), theo đó hầu hết các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Huyện ủy và các TCCS đảng trực thuộc đều có địa chỉ email để trao đổi thông tin, giúp cho việc gửi - nhận văn bản đảm bảo nhanh chóng, thông suốt, tránh thất lạc; tất cả tài liệu hội nghị được chuyển trước cho đại biểu dự hội nghị qua địa chỉ thư điện tử để nghiên cứu, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy, góp phần giảm chi phí phát hành văn bản và hình thành cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đi – đến đầy đủ, tiện ích. Trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, nâng cấp; hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung tiếp tục được triển khai xây dựng, nhiều phần mềm tác nghiệp đã được ứng dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; phần mềm kế toán IMAS; phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Note 8.5... Năm 2018, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Huyện ủy, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong cơ quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng vẫn còn gặp khó khăn, chưa đạt được kết quả như mong muốn; quy trình, thủ tục ban hành văn bản ở một số lĩnh vực chưa đảm bảo tính khoa học, chưa có sự thống nhất; hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, chưa đạt yêu cầu đề ra.
     Thời gian tới, Ban Chỉ đạo CCHC Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong các cơ quan đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các quy định Bộ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy; sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế không còn phù hợp; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, các nghiệp vụ văn phòng cấp ủy. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy đảng sát thực tiễn, mang tính khả thi cao, dễ thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác; gắn công tác CCHC trong Đảng với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Đưa nội dung CCHC thành tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC trong đảng, nhân rộng mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến…
Đ.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00009596648

Hôm nay: 2160
Hôm qua: 5246
Tháng này: 72461
Tháng trước: 268698
Năm này: 1409447
Năm trước: 1845672