Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Cải cách hành chính

Chủ tịch UBND huyện chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính

Người đăng: Ngọc Đào Ngày đăng: 16:56 | 05/05/11 Lượt xem: 8766

New Page 1

       CHỈ THỊ

Về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức,

viên chức huyện trong việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

 

          Trong thời gian qua, nhiều ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; cán bộ công chức, viên chức nhà nước huyện (bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước huyện và xã, thị trấn) thực hiện tốt Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao phó, sử dụng thời giờ làm việc theo quy định, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngành, địa phương thực hiện chưa tốt, nhất là thực hiện giờ giấc làm việc, hội họp, tham dự họp không đúng thành phần, lãnh đạo cơ quan nghỉ phép, nghỉ làm việc hoặc đi công tác không báo cáo cấp thẩm quyền bằng văn bản và không có văn bản ủy quyền cho cấp phó; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giao chưa chặt chẽ, kịp thời, kết quả đạt thấp. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhà nước chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; vi phạm các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức về sử dụng thời giờ làm việc như: làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi games, uống rượu, bia trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm nêu trên là do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và kỷ cương, kỷ luật hành chính; chưa chú trọng quản lý thời giờ làm việc và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức còn yếu, thiếu gương mẫu. 

Để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém nêu trên, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, Chủ tịch UBND huyện chỉ thị:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) có trách nhiệm: 

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn liên quan. Quản lý và sử dụng có hiệu quả công việc và thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Phân công lao động hợp lý và tổ chức tốt quá trình lao động của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ngày nghỉ (lễ, Tết,…) phải phân công cán bộ trực và tổ chức làm việc ngoài giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  b) Hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, triển khai nhiệm vụ công tác đến. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất, đặc thù lao động cho cán bộ, công chức, viên chức;

c) Thực hiện nghiêm chế độ hội họp, nhất là thời gian (phải đúng giờ và dự xuyên suốt), đúng thành phần mời dự (trường hợp ủy quyền cho cấp phó phải báo cáo xin phép và được sự đồng ý của chủ trì); nghiên cứu kỹ nội dung, phát biểu trọng tâm, đúng chủ đề họp, hội nghị,…; triển khai nhiệm vụ được giao cũng như công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương đã được cấp thẩm quyền giao đạt chất lượng, kịp thời, chặt chẽ

d) Đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc; có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng thời giờ làm việc cao; đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái phạm; không xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị và vi phạm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức: 

a) Phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; làm việc phải có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, thực hiện nghiêm túc lịch trực được phân công. 

 b) Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm, không chơi games trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc; 

c) Phải có mặt đúng giờ tại công sở theo giờ hành chính và thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc; 

d) Khi nghỉ phép hoặc đi công tác phải có giấy xin phép, báo cáo bằng văn bản được cấp thẩm quyền phê duyệt; nếu là thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì phải có văn bản ủy quyền cho cấp phó xử lý theo đúng quy định.

3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan: 

          a) Phòng Nội vụ huyện kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND huyện hàng tháng về thực hiện Chỉ thị này, đồng thời tham mưu cấp thẩm quyền kiểm điểm, xử lý kỷ luật, nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo đúng quy trình; tham mưu tiêu chí thi đua trên cơ sở đó xem xét đánh giá bình xét thi đua hằng năm.  

           b) Văn phòng HĐND và UBND huyện:

          - Mở sổ theo dõi tại các hội nghị để điểm danh, phối hợp với phòng Nội vụ huyện kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị và bình xét, chấm điểm thi đua vào dịp cuối năm đối với tiêu chí này.

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ chào cờ vào buổi sáng ngay đầu tháng tại Trung tâm Hành chính huyện. 

          - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, điều hành của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung ứng dụng CNTT tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ huyện, Bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn; khảo sát, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu tổ chức họp trực báo trực tuyến giữa huyện với các cơ quan, địa phương vào năm 2012.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức huyện có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này. Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm kiểm điểm, xem xét xử lý theo quy định.

 

                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                         Đã ký                         

                                                                             Nguyễn Văn Ngữ

 

T.H (Theo nội dung Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/4/2011 của UBND huyện Thăng Bình)

                                                                                                           

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006710935

Hôm nay: 1667
Hôm qua: 3606
Tháng này: 45371
Tháng trước: 150887
Năm này: 369406
Năm trước: 1008487