Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn hóa - Xã hội

Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn huyện

Tác giả: Hoàng Anh Ngày đăng: 7:54 | 14/12/18 Lượt xem: 761

     Năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng các hình thức như: Mở các chuyên mục về thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phát sóng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Duy trì giao ban đầu tuần tại UBND huyện để các cơ quan báo cáo tiến độ công việc tuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần đến, qua đó nắm bắt tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết hợp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc hội nghị, sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể với 100% đảng viên, cán bộ, công chức tham dự. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt Kết luận số 21/KL-TW của Trung ương Đảng, Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và các quy định về thực hiện phòng, chống tham nhũng đã được quan tâm triển khai sâu rộng đên cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện, qua đó tạo được sự chuyển biến về nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức học tập, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ; Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành chương trình tổng thể của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và các tầng lớp nhân dân góp phần tích cực ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và mỗi công dân về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
     Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể trong các lĩnh vực: Trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, thực hiện tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động để cải cách tiền lương: 13,979 tỷ đồng. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung vốn đầu tư công: 62,53 tỷ đồng. Thực hiện Chỉ thị số 26/2006/CT- CP ngày 01/8/2006 của Chính phủ, Công văn số 20-CV/TW ngày 14/7/2006 của Ban bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh về quy định chế độ công tác phí và hội nghị phí, UBND huyện Thăng Bình đã chỉ đạo cho các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chi tiêu chặt chẽ ngân sách Nhà nước trong việc tổ chức hội nghị, lễ hội, tiếp khách; có nội dung thiết thực, hiệu quả; các thành phần tham dự là những người trực tiếp có liên quan. Nghiêm cấm không được sử dụng ngân sách Nhà nước để chi vào việc liên hoan, quà cáp trong dịp lễ, tết, đối với chi tiếp khách phải được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ phải được thông qua tại hội nghị CBCC trên tinh thần hết sức tiết kiệm và hạn chế. Khoán cước phí điện thoại hằng tháng cho cán bộ lãnh đạo theo chức vụ, nhiệm vụ đúng quy định của Chính phủ, giảm một phần gánh nặng cho ngân sách địa phương. Thực hiện Luật quản lý tài sản công số 15/2017/QH 14 quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 2/11/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại là xe ô tô; chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước. UBND huyện Thăng Bình đã có chủ trương nghiêm cấm sử dụng xe công vào mục đích cá nhân; đưa, đón cán bộ, công chức không đúng tiêu chuẩn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách trong việc cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài, đi các tỉnh, huyện bạn để tham quan học tập về các lĩnh vực đầu tư, du lịch, thương mại và các dịch vụ khác, ngân sách chỉ hỗ trợ một phần cho các đối tượng theo quy định, không bao cấp chi phí cho các đoàn đi công tác.
     Từ khi triển khai chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã tiến hành rà soát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, lập danh sách các dự án cần tạm dừng hoặc chấm dứt đầu tư: Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: nếu phương án đầu tư không đạt yêu cầu về quy hoạch, kỹ thuật, nguồn vốn … không mang lại hiệu quả thì kiên quyết không đầu tư. Đối với dự án đang đầu tư: Căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, rà soát, tính toán nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung giải pháp kỹ thuật, quy mô trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.Trong đấu thầu xây dựng cơ bản huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm Luật đấu thầu, công khai, minh bạch.Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định, tăng cường công tác giám sát cộng đồng, giám sát của nhân dân.Nâng cao công tác phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các biện pháp tạo nguồn và lồng ghép nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án có hiệu quả, dành một phần vốn để trả nợ khối lượng. Đối với việc mua sắm trang, thiết bị luôn đặt yêu cầu phải xuất phát từ thực tế và thực sự bức xúc; tổ chức khảo sát giá, đấu thầu mua sắm công khai, rõ ràng, minh bạch theo quy định và qua thẩm định giá để mở thầu; thực hiện đúng theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Nghị định 63/NĐ-CP của Chính phủ.
     Trong công tác thẩm định đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018: Đã thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 149 gói thầu giá trị theo đề nghị chủ đầu tư 124,246 tỷ đồng, giá trị thẩm tra phê duyệt 123,265 tỷ đồng, giảm so với chủ đầu tư đề nghị: 0,981 tỷ đồng. Đã thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành: 63 công trình; giá trị dự toán được duyệt 121,029 tỷ đồng, giá trị theo đề nghị chủ đầu tư 113,244 tỷ đồng, giá trị thẩm tra phê duyệt 112,149 tỷ đồng, giảm so với chủ đầu tư đề nghị: 1.094,4 tỷ đồng. Về mua sắm tài sản công: Huyện đã chỉ đạo các địa phương đơn vị thực hiện đảm bảo theo Luật đấu thầu và văn hướng dẫn của tỉnh về lựa chọn nhà thầu, thực hiện mua sắm tập trung theo chỉ đạo của tỉnh; năm 2018 đã tổ chức đấu thầu mua sắm 18 gói thầu, giá trị theo đề nghị của địa phương đơn vị phê duyệt kế hoạch đầu thầu 17,427 tỷ đồng, giá trị sau khi đấu giá công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu 16,3 tỷ đồng, kết quả giảm sau đấu thầu: 1,126 tỷ đồng.
     Căn cứ vào tình hình sử dụng đất tại địa phương UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát lại tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện kém hiệu quả để đề nghị tỉnh thu hồi và điều chỉnh, thay đổi mục đích sử dụng nhằm để sử dụng đất có hiệu quả tránh tình trạng lãng phí tài nguyên đất, đồng thời thực hiện việc khai thác quỹ đất theo qui hoạch để tạo nguồn tài chính đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và bố trí một phần vốn để trả nợ xây dựng cơ bản. Huyện không ban hành cơ chế, chính sách được nên đã thực hiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, chỉ đạo các địa phương và soát lại quỹ đất công ích 5% để có kế hoạch sử dụng đúng luật định, quản lý chặc chẽ, khai thác đúng mục đích và hiệu quả sử dụng đất. Để quản lý tốt tài sản công năm 2018, huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Hà Lam tổ chức đấu giá thuê đất khu đất Trường mầm non Hương Sen (cũ) đã nộp ngân sách huyện 3,489 tỷ đồng.
     Xây dựng quy chế quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nhằm phát huy hết năng lực và sở trường của người lao động, tránh lãng phí nguồn nhân lực hiện có. Việc tuyển dụng lao động phải xuất phát từ nhu cầu và đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn; thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chuyên môn. Tăng cường quản lý lao động bằng các quy chế và nội quy cơ quan, thực hiện “Tám giờ làm việc có chất lượng và hiệu quả” trong cán bộ, công chức, viên chức. Hiệu quả sử dụng lao động trong các cơ quan quản lý Nhà nước, chất lượng lao động tại các đơn vị đã được nâng lên.
     Qua kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách tại các đơn vị dự toán thuộc huyện các đơn vị trường học, UBND các xã – thị trấn, các đơn vị Hợp tác xã, Tổ hợp tác năm 2018 đã phát hiện và thu hồi các khoản chi không đúng chế độ quy định, đã thu hồi nộp ngân sách huyện 315,873 triệu đồng.
     Tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua tại địa phương có những chuyển biến tích cực. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện; thường xuyên lồng ghép nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cuộc họp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức trong việc chấp hành và thực hiện có hiệu quả.
     Thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, từ khâu phân bổ dự toán đến khâu quyết toán hằng năm, kế hoạch xây dựng cơ bản, công khai quy trình thu và sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân tại địa phương ... để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
     Năm 2019, UBND huyện Thăng Bình tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như sau: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính một cách mạnh mẽ hơn nữa, cải cách chế độ công vụ, thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính và thanh tra công vụ. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí. Tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp trên sửa đổi, bổ sung các định mức, tiêu chuẩn chế độ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, chi tiêu ngân sách, tài sản công, tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính được kịp thời. Phát huy nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đưa tin phê phán các hành vi gây lãng phí, biểu dương gương tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đề xuất hình thức khen thưởng xứng đáng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban hành, địa phương nghiêm túc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách cụ thể, xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo. Bám sát vào đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương để đặt ra chương trình hành động; phù hợp với từng đơn vị, địa phương.
H.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00007075206

Hôm nay: 2290
Hôm qua: 2869
Tháng này: 157824
Tháng trước: 178175
Năm này: 733677
Năm trước: 1008487