Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thăng Bình thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn hóa - Xã hội

Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 15:00 | 28/06/18 Lượt xem: 309

Gia đình-hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi người, là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Đó là cái nôi nuôi dưỡng, là trường học đầu tiên của mỗi con người, nơi giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Sự thuận hoà, tiến bộ và hạnh phúc của mỗi gia đình là động lực phát triển bền vững đối với sự phát triển của xã hội.

     Chăm lo, phát triển gia đình là vấn đề chung của toàn xã hội, của mỗi quốc gia và quốc tế. Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) thực hiện và đạt được nhiều kết quả, nhất là phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự trở thành môi trường giáo dục quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Từ đó, đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy; bộ mặt nông thôn, đô thị từng bước đổi mới, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.
     Qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa, chất lượng gia đình văn hóa ngày càng tăng, năm 2013 số gia đình đạt GĐVH chiếm tỷ lệ 75,3% thì đến năm 2017 số gia đình đạt GĐVH đạt 86,4%. Cảnh quan văn hóa và vệ sinh môi trường ở các gia đình, thôn, tổ dân phố được chú trọng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội luôn được bà con hưởng ứng và thực hiện. Hoạt động thể dục thể thao được duy trì và phát triển; các di tích lịch sử - văn hóa được bảo tồn và gìn giữ; phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển; các lễ hội văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy theo hướng tích cực. Công tác đền ơn đáp nghĩa, các phong trào khác tại địa phương được nhân dân hưởng ứng, nhất là việc thực hiện chủ trương giảm nghèo. Nhiều tổ đoàn kết đã vận động nhân dân giúp nhau trong cuộc sống, phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, thu hút lao động, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, mở rộng và phát triển làng nghề, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương trợ, giúp vốn cho những hộ nghèo, tạo điều kiện cho nhiều hộ thoát nghèo. Các mô hình kinh tế được nhân rộng, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng tăng, phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực…
     Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào xây dựng gia đình văn hóa cũng còn những hạn chế đó là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ trong chỉ đạo tổ chức vận động thực hiện phong trào. Công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình vẫn còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng vấn đề giáo dục trong gia đình đang bị buông lỏng dẫn đến nguy cơ trẻ em sa vào các tệ nạn xã hội… Chất lượng phong trào chưa đồng đều ở các địa phương, thiếu bền vững. Vẫn còn một số hộ dân chưa thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Việc bình xét công nhận gia đình văn hóa ở một số địa phương thực hiện chưa đúng theo quy trình, chưa dân chủ, còn hình thức, chưa trở thành phong trào tự nguyện, tự giác trong nhân dân.

UBND huyện Thăng Bình tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu toàn huyện năm 2018
     Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa của huyện ngày càng sâu rộng, đồng đều, thực chất và bền vững, được đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng mạnh, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:
     Một là, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa của phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) và Chương trình hành động số 38-CTr/HU của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết TW9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
     Hai là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng trào xây dựng gia đình văn hóa. Các cấp ủy, chính quyền chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng GÐVH, coi đây là cốt lõi của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời chỉ đạo sát sao, thường xuyên, huy động và tạo sức mạnh chung tay, góp sức, vào cuộc của các ban, ngành và toàn xã hội. Gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh của huyện trong những năm đến.
     Ba là, Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, các gia đình, cá nhân và cộng đồng về vị trí vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Ðẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục với nhiều hình thức, cung cấp cho các cá nhân kiến thức về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình, về nâng cao kỹ năng sống. Mỗi cá nhân, GÐ nhận thức sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm của việc xây dựng phát huy giá trị GÐVH, thực hiện nếp sống văn minh trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. Tăng cường phòng ngừa ngăn chặn các tệ nạn xã hội; phòng chống bạo hành, buôn bán phụ nữ và trẻ em; vận động nhân dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh.
     Bốn là, Tích cực tuyên truyền nhân rộng những gia đình văn hóa tiêu biểu; phê phán những biểu hiện tiêu cực trong việc xây dựng GÐVH, phòng chống quyết liệt những biểu hiện tiêu cực xâm hại; có biện pháp loại trừ những sản phẩm văn hóa độc hại tác động ảnh hưởng đến gia đình. Hướng dẫn, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, phấn đấu hằng năm tăng tỷ lệ hộ khá giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo; đầu tư phát triển các mô hình kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, mở rộng phát triển ngành nghề, làng nghề …Vận động nhân dân trong thôn, tổ dân phố phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt và cuộc sống, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm.
     Năm là, Tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước về văn hóa, kịp thời ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường tác động vào tư tưởng, đạo đức, lối sống của nhân dân. Hình thành cơ chế tự quản cộng đồng, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, coi văn hóa là sự nghiệp của toàn toàn dân. Quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý văn hóa thông tin từ huyện đến cơ sở. Tiến hành kiểm tra, bình xét các danh hiệu văn hóa đúng quy trình, đảm bảo chất lượng.
     Sáu là, Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ như xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc tạo sức lan tỏa thành phong trào rộng lớn thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tích cực chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình. Phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Đ.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006482693

Hôm nay: 4896
Hôm qua: 4309
Tháng này: 52779
Tháng trước: 88385
Năm này: 141164
Năm trước: 1008487
Số người đang Online: 99