NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 9:56 | 30/07/21 Lượt xem: 275

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, coi đây là sức mạnh to lớn, là vũ khí sắc bén trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Suốt 91 năm qua, dù ở bất cứ giai đoạn nào, ngành Tuyên giáo luôn giữ vị trí hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên giáo của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất đáng tự hào, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và phát triển của dân tộc.
     Thời gian qua, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã sớm làm chủ trận địa tư tưởng, từng bước đổi mới phương pháp công tác, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản của Đảng; quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng, hướng mạnh về cơ sở, giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn. Công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan Nhà nước trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, khoa giáo được tăng cường, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện.
     Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đạt được những kết quả quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo Bác và tự nêu gương trước để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.
     Trước tác động của dịch bệnh Covid-19 và một số tình hình khó khăn, bất lợi trong nước, trong huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh, của Huyện uỷ và chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Thường xuyên định hướng hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương... Chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các lĩnh vực công tác tuyên giáo của huyện đảm bảo toàn diện, kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo tính kịp thời, phù hợp. Công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn huyện được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ tăng cường ứng dụng trực tuyến trong học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt, qua đó, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.
     Nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu, nhất là trên mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thiết lập và duy trì tốt hoạt động của các trang, nhóm Faceboook, Zalo, Mocha dưới sự theo dõi, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, qua đó đã, chủ động, kịp thời chia sẻ rộng rãi các thông tin chính thống, định hướng dư luận trên Internet và mạng xã hội.


     Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở phải tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu:
     Một là, tham mưu cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên giáo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác tư tưởng, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.
     Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, mọi binh chủng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chủ động đi trước trong việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.
     Ba là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai có hiệu quả 6 nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
     Bốn là, nghiên cứu đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của các cơ quan tuyên truyền. Định hướng nội dung và nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin địa chúng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, bảo đảm tính tích cực, chủ động, chính xác, kịp thời, hiệu quả.
     Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị theo hướng lý luận phải gắn liền với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công tác của người học. Tổ chức thực hiện tốt việc mở các lớp đào tạo, bối dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ của địa phương.
     Phải khẳng định rằng, 91 năm qua, một chặng đường đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng rất tự hào của ngành Tuyên giáo, những thành công hôm nay của Đảng bộ huyện luôn có sự đóng góp, cống hiến của ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở. Bước vào thời kì mới, trước những thách thức và nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng và mỗi cán bộ Tuyên giáo phải phấn đấu nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh, vững vàng trên mặt trận mới; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí tiên phong trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần xây dựng huyện Thăng Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Đ.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012178505

Hôm nay: 2953
Hôm qua: 6104
Tháng này: 126692
Tháng trước: 307445
Năm này: 1755758
Năm trước: 2235546