NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Chuyển biến trong thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 17:20 | 08/09/20 Lượt xem: 240

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị” ở huyện Thăng Bình, nhất là cơ quan chính quyền các cấp về công tác dân vận được nâng lên; vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được khẳng định và đạt được những kết quả quan trọng.

     Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã triển khai thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hằng năm. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở được thực hiện đồng bộ, nhiều đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan đảng, đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận được tăng cường, hệ thống chính trị các cấp không ngừng được củng cố...
     Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 114-KL/TW được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh”. Sau kiểm tra, giám sát đã tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện.
     Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết theo đúng thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng kéo dài trên địa bàn. UBND huyện tiếp dân thường xuyên và định kỳ tại địa điểm tiếp công dân của huyện và chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã, các cơ quan trực thuộc UBND huyện tiếp dân. 5 năm qua, toàn huyện tiếp 5.590 lượt, 5.765 người; 3.768 vụ. Đã tiếp nhận 3.585 đơn (cấp huyện: 1.673 đơn; cấp xã: 1.912 đơn), trong đó 277 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 273 đơn, đạt 98,55%. Hằng năm, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND huyện với nhân dân các địa phương có các vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết.

Ảnh: Tập huấn tuyên truyền vận động xây dựng đô thị văn minh tại xã Bình Minh
     Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung thực hiện. Thủ tục hành chính được rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và công khai đúng quy định. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 100% các thủ tục hành chính được đưa ra thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, liên hệ của người dân. UBND huyện đã ban hành kế hoạch rà soát TTHC của huyện theo quy định, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đơn giản hóa, nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính; rà soát thủ tục hành chính và hệ thống văn bản quản lý trong các lĩnh vực như: đăng ký quyền sử dụng đất, tư pháp - hộ tịch; cấp giấy phép xây dựng; giấy phép kinh doanh,... Đã thực hiện rà soát, đăng ký thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 04 thủ tục thuộc lĩnh vực thông tin - truyền thông. Thực hiện cải cách chế độ công vụ, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện để nhân dân giám sát việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, ý thức chấp hành và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức.
     Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, phát huy sáng tạo trong quá trình thực hiện phong trào. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; duy trì, phát huy hiệu quả và sức lan tỏa của các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã xây dựng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 222 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; điển hình như mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng ước mơ”, “Lớp học tình thương”, “Tổ phụ nữ đoàn kết xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”, “Tiếng mõ an ninh”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”… . Đến nay đã có 89 tập thể và 34 cá nhân điển hình trong xây dựng phong trào “Dân vận khéo” được các cấp ghi nhận và tặng giấy khen. Huyện đã tổ chức thành công Hội thi Cán bộ “Dân vận khéo huyện Thăng Bình lần thứ nhất”; tổ chức tọa đàm về “Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới”, “Công tác dân vận chính quyền”...Từ đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận cũng như tạo sự lan tỏa về phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
     Chỉ đạo gắn kết chặt chẽ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị và chọn cải cách hành chính là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của các phòng, ban, ngành, các cấp trong huyện, đến nay toàn huyện có 13/21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2020 có thêm 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tập trung các giải pháp để phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023.
     Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp". Huyện Thăng Bình tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân,… góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

000010039041

Hôm nay: 436
Hôm qua: 3520
Tháng này: 132726
Tháng trước: 221278
Năm này: 1851840
Năm trước: 1845672