Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Một số giải pháp tăng cường đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong công tác Tuyên giáo

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 15:14 | 26/05/20 Lượt xem: 214

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, nhiệm kỳ đến, hệ thống Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình tiếp tục tăng cường nghiên cứu đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả và tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân.

     Công tác Tuyên giáo có vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy phong trào hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
     Thời gian qua, công tác Tuyên giáo trên địa bàn huyện Thăng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực: chính trị tư tưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị- hành chính, kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể sau khi sáp nhập Trung tâm BDCT vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; kịp thời giúp cấp ủy nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa văn nghệ, biên soạn lịch sử Đảng; triển khai quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII và các chủ trương, chính sách của Đảng... từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở được duy trì thường xuyên, đã chủ động và kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình biển Đông, những chủ trương của Đảng và Nhà nước cho các TCCS đảng trực thuộc. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền về công tác GPMB các dự án trọng điểm vùng Đông, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được củng cố và từng bước hoạt động hiệu quả. Tham mưu chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ đảm bảo đúng định hướng của Đảng, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân. Công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm, đã thẩm định để xuất bản lịch sử cho 11 xã, 02 ngành, 01 đoàn thể và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy biên soạn và xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Thăng Bình giai đoạn 1975-2015, Kỷ yếu BCH Đảng bộ huyện...chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI.
     Tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó đã giải quyết nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.

Đ/c Phan Công Vỹ- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ
Ban Tuyên giáo Huyện ủy lần thứ XVIII
     Tuy nhiên, công tác Tuyên giáo vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục đó là: công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn có lúc chưa kịp thời; khả năng phát hiện, tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn có mặt còn hạn chế; nội dung, phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có giải pháp hữu hiệu để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết… của Đảng; các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều; công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương chưa được quan tâm đúng mức...
     Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Để đáp ứng yêu cầu khách quan, cấp bách và hết sức nặng nề đó, đòi hỏi hệ thống tuyên giáo các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác chính trị, tư tưởng.
     Do đó, thời gian đến đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo phải nhận thức được rằng: cần phải gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội. Bởi những bức xúc về tư tưởng bắt nguồn từ nhận thức, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội,... tác động đến quyền lợi, tư tưởng, tâm lý một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Vì vậy, công tác tuyên giáo không thể đi sau thực tiễn mà phải đi trước để dự báo, định hướng, đi trong các sự việc để nắm chắc tình hình, đi sau để giải quyết dứt điểm những vướng mắc về tư tưởng, tâm trạng xã hội và đúc kết kinh nghiệm. Làm được như vậy, công tác tuyên giáo mới gắn bó mật thiết và phục vụ thực tiễn một cách thiết thực, hiệu quả.
     Trong nhiệm kỳ tới, trên địa bàn huyện nói chung, vùng Đông của huyện nói riêng sẽ triển khai nhiều công trình, dự án, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như đời sống của nhân dân; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng sẽ không tránh khỏi những khó khăn, băn khoăn, vướng mắc, hạn chế có thể gây bức xúc trong nhân dân, do đó, Chi bộ cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các vùng dự án để tham mưu cho cấp ủy Đảng kịp thời chỉ đạo giải quyết.
     Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc triển khai quán triệt, học tập, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú trọng việc đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo hướng nâng cao chất lượng, sát với thực tiễn, đạt hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa và các phong trào thi đua yêu nước nhân các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả và tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp hời phát hiện, nhân rộng, biểu dương các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội; đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
     Chủ động đấu tranh hiệu quả trước những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên không gian mạng trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Thường xuyên cập nhật và thông tin thời tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, huyện, kịp thời định hướng thông tin, đưa thông tin chính thống đến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên trên địa bàn huyện; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong giai đoạn tới.
     Công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn. Tình hình mới, yêu cầu mới đòi hỏi công tác Tuyên giáo của huyện cần tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao hơn nữa tính thiết thực, hiệu quả và tạo ra những chuyển biến tích cực hơn nữa, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00009404637

Hôm nay: 8565
Hôm qua: 9931
Tháng này: 149148
Tháng trước: 180559
Năm này: 1217436
Năm trước: 1845672