NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Định hướng công tác Mặt trận năm 2019

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 10:09 | 02/01/19 Lượt xem: 311

     Năm 2018, công tác Mặt trận có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó nổi bật là Mặt trận Tổ quốc các cấp từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống cộng đồng dân cư. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành việc thực hiện các dự án trọng điểm vùng Đông của huyện và các dự án triển khai trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các phong trào, cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư,... đã có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chương trình, hoạt động vì người nghèo được Mặt trận Tổ quốc tiếp tục triển khai và đạt những kết quả tích cực. Năm 2018, quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện vận động được trên 6,8 tỷ đồng. Từ nguồn lực vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã kịp thời tổ chức tốt các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo.
     Bên cạnh đó, MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động tổ chức diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, cán bộ công chức, viên chức cấp huyện theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Đồng thời cấp xã tổ chức 22 diễn đàn nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền cấp xã; tham mưu tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân Bình Phục; phối hợp với Công an huyện tổ chức diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân” năm 2018... Ngoài ra thực hiện tốt công tác phối hợp với các thành viên trong hệ thống chính trị, giám sát, phản biện xã hội; công tác tôn giáo, đối ngoại. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức và nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở; hướng dẫn, triển khai tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn đảm bảo theo kế hoạch.

Ảnh: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn Hà Lam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
     Tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019, đó là:
     Một là, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chấp hành chủ trương quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Mặt trận các cấp phải luôn lắng nghe ý kiến và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải thích để nhân dân thấu suốt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
     Tích cực đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
     Hai là, tập trung kiện toàn, củng cố Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến thôn, tổ, khu dân cư thật sự vững mạnh. Đặc biệt, tập trung cho công tác Đại hội Mặt trận cơ sở hoàn thành vào quý I/2019 và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức thành công Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thăng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong tháng 5/2019.
     Ba là, tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cần chú trọng vào thực tiễn của từng địa phương để nghiên cứu, xây dựng những mô hình điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo bền vững, khu dân cư văn hóa gắn với nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, quyên góp Quỹ vì người nghèo bằng nhiều hình thức. Phối hợp tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2019 và “Tết vì người nghèo”.
     Bốn là, UBMTTQVN từ huyện đến cơ sở thường xuyên hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn để giải quyết những vấn đề mà nhân dân mong đợi.
     Năm là, Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; tập hợp rộng rãi các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác Mặt trận, nhất là đối với các tổ chức kinh tế, các nhà doanh nghiệp, từ thiện, các tôn giáo và những cá nhân tiêu biểu trong và ngoài huyện…Xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo; đoàn kết đồng bào theo đạo, tích cực vận động, tuyên truyền các chức sắc, chức việc, bà con theo đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00007039442

Hôm nay: 382
Hôm qua: 3176
Tháng này: 122060
Tháng trước: 178175
Năm này: 697913
Năm trước: 1008487