Chào mừng kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962 - 20/7/2019)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Tăng cường giám sát và phản biện xã hội

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 11:06 | 05/11/18 Lượt xem: 551

Thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan liên quan nên việc triển khai khá đồng bộ, tích cực, từng bước đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả.

     Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”“Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (gọi tắt là Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị), Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị Huyện ủy mở rộng để quán triệt các quyết định và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các quyết định đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, Mặt trận, các đoàn thể phổ biến, quán triệt các quyết định rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời ban hành Chỉ thị số 37-CT/HU về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW; Hướng dẫn số 06-HD/HU về triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW; Quyết định số 806-QĐ/HU Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các kế hoạch tổ chức đối thoại của đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy với nhân dân các xã, thị trấn và các công văn hướng dẫn tổ chức góp ý định kỳ theo Quyết định số 218-QĐ/TW.
     Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, các cấp ủy đảng đã chủ động cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách theo quy định của Đảng; một số văn bản dự thảo nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý, phản biện. 5 năm qua, UBMTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện 24 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở xã, thị trấn; Nghị quyết số 12-NQ/HU của Huyện ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 39-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường thực hiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế và Chỉ thị số 40-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn huyện; thực hiện chế độ chính sách đối với người có công; cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo; giám sát việc khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sinh hoạt Hồ Cao Ngạn, hỗ trợ mua bò giống từ chương trình 135 của Chính phủ; việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và quản lý đất công ích 5%; việc thực hiện bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và xây dựng đô thị văn minh...
     Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã thực hiện 68 đợt giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực. Đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hoạt động giám sát tập trung vào các nội dung: việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; về chính sách bảo hiểm xã hội; về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa; việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012-NĐ-CP của Chính phủ; việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới về lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện bình đẳng giới; thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế…
     Qua giám sát các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện cơ bản đúng theo các văn bản đã được quy định; sau giám sát các Đoàn giám sát đã có thông báo kết quả giám sát gửi đến đơn vị được giám sát, kiến nghị với chính quyền, các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát cho cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp. Các đơn vị được giám sát có hạn chế, khuyết điểm, đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý và đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Hội LHPN huyện tổ chức Diễn đàn “Hội LHPN tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” năm 2018
     Bên cạnh tập trung thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã tổ chức hội nghị phản biện trực tiếp được 57 lần; góp ý dự thảo văn bản do các cơ quan yêu cầu được 82 lần; tổ chức 77 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nội dung chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực sau: các dự thảo đề án phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, thị trấn; dự thảo các đề án xây dựng cánh đồng sản xuất lúa giống; giảm nghèo giai đoạn 2014-2020; dự thảo Đề án quy hoạch sử dụng đất ở; đề án văn minh đô thị giai đoạn 2015-2020; dự thảo Đề án Thu gom rác thải; đề án phát triển kinh tế vùng Tây; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu... Qua đó, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổng hợp đầy đủ ý kiến phản biện gửi cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Đề án trước khi trình HĐND huyện thông qua.
     Ngoài ra, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn đã tổ chức 153 diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (cấp huyện: 09, cấp xã: 144). Trong đó, nổi bật là các diễn đàn: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước và cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức”; “Đoàn thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”; “Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”; “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”... Tại các diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến tham gia rất thiết thực, phản ánh tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện quyền và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
     Với những nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, cùng các tầng lớp nhân dân trong huyện đã có những đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình tăng cường hơn nữa sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện, tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Mở rộng các hình thức công khai dân chủ để dân biết, dân bàn bạc và thực hiện.
Đ.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00007389711

Hôm nay: 716
Hôm qua: 3408
Tháng này: 291113
Tháng trước: 181216
Năm này: 1048182
Năm trước: 1008487