NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Phát huy truyền thống vẻ vang ngành Kiểm tra Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 15:02 | 12/10/18 Lượt xem: 405

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một nhân tố quan trọng đảm bảo cho Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tiêu cực, giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua (16/10/1948-16/10/2018), uỷ ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng luôn không ngừng phấn đấu, trưởng thành, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

     Đối với Đảng bộ huyện Thăng Bình, qua hơn 40 năm kể từ ngày thành lập, phát huy truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ huyện đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thách thức,bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong từng thời kỳ; tích cực và chủ động tham mưu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Đã tiến hành hàng ngàn cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ đảng viên; giải quyết hàng trăm đơn, thư tố cáo đảng viên, tổ chức đảng và khiếu nại về kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, giúp Huyện ủy và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thúc đẩy quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
     Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, thời gian đến toàn ngành kiểm tra của Đảng bộ huyện Thăng Bình tiếp tục xác định công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng nhằm bảo đảm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh, ngăn ngừa và khắc phục những tiêu cực trong Đảng, từ đó nâng cao nhận thức của cấp ủy trong việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

UBKT Huyện ủy Thăng Bình (thứ 3 từ trái sang) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng giấy khen
tại HN tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 của Tỉnh ủy Quảng Nam
     - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị; coi trọng vị trí, vai trò của công tác kiểm tra giám sát trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, cũng như giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc về suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ cương xã hội; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cần chọn đúng trọng tâm, trọng điểm kiểm tra về lĩnh vực, địa bàn, nội dung, đối tượng kiểm tra, tập trung đi sâu kiểm tra những nơi có vấn đề bức xúc, phức tạp, nổi cộm, dễ phát sinh sai phạm, nhiều đơn thư, nhiều vấn đề dư luận quan tâm như quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công, xây dựng cơ bản, công tác chính sách, công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng nhất là đối với các dự án trọng điểm của địa phương… Xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm mình đối với cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm theo đúng nguyên tắc, phương châm, quy định của Đảng.
     - Chú trọng kiểm tra trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu đang hoạt động ở các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, những địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý về tình hình chấp hành các nguyên tắc của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tình hình chấp hành chỉ thị, nghị quyết cấp trên, cấp mình; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…
     - Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở; thực hiện đồng bộ các khâu của công tác tổ chức cán bộ như tuyển chọn, sắp xếp, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cũng như cần quan tâm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách, điều kiện làm việc cho cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở để có một đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra “vừa hồng, vừa chuyên”, “có đủ tâm và tầm”, liêm chính, có bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức cống hiến nhiệt huyết với công việc, biết chịu đựng, hy sinh lợi ích cá nhân. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, ngại va chạm, có tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa.
     - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 05-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm, những vụ việc nổi cộm, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.
     - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, phải đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng và đảng viên để phát huy, đồng thời phải làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, xem xét xử lý và đề nghị xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
     Thời gian đến, nhiệm vụ chính trị của ngành kiểm tra từ huyện đến cơ sở còn rất nặng nề, bên cạnh những thuận lợi, cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với những kết quả quan trọng đã đạt được trong hơn 40 năm qua và những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ sẽ đạt nhiều kết quả cao hơn nữa, kịp thời ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời xứng đáng với truyền thống “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật” của ngành Kiểm tra Đảng.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006859462

Hôm nay: 9818
Hôm qua: 11475
Tháng này: 120255
Tháng trước: 73643
Năm này: 517933
Năm trước: 1008487