NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Quá trình hình thành và phát triển của ngành kiểm tra đảng

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngày đăng: 17:05 | 03/10/18 Lượt xem: 434

Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đảm bảo mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc gìn giữ kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Từ ngày đầu thành lập đến năm 1948, công tác kiểm tra đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo và nhiệm vụ này do các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện.

     Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng ký). Quyết nghị quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Kiểm tra, đồng thời chỉ rõ: “Đảng ta hiện đương lãnh đạo cuộc kháng chiến và kiến quốc của dân tộc. Phong trào mỗi ngày một tiến, nên công việc của Đảng mỗi ngày một phức tạp. Mỗi việc của Đảng cần phải thấu suốt từ trên xuống dưới, chính sách của Đảng phải được thi hành đầy đủ. Vì vậy Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng”. Ban Kiểm tra Trung ương- cơ quan chuyên trách kiểm tra đầu tiên của Đảng được thành lập, gồm 3 đồng chí: Trần Đăng Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng làm Trưởng Ban, Nguyễn Thanh Bình và Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc). Trước thời điểm này, một số tỉnh đã thành lập Ban Kiểm soát (tên gọi của Ban Kiểm tra sau này) như Hà Đông, Sơn Tây (quý IV/1947)…
     Nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951-1960), Điều lệ Đảng quy định “Ban Chấp hành Trung ương, các xứ uỷ, khu uỷ (hoặc liên khu), thành uỷ, tỉnh uỷ cử ra một số uỷ viên lập thành Ban Kiểm tra của cấp mình”. Tháng 3/1951, Ban Chấp hành Trung ương cử ra Ban Kiểm tra Trung ương gồm các đồng chí: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Chánh do đồng chí Hồ Tùng Mậu làm Trưởng Ban. Trung ương có Nghị quyết: “Ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiêm Ban Thanh tra của Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra cả trong quân đội”; đồng chí Hồ Tùng Mậu làm Trưởng Ban Kiểm tra Đảng kiêm Tổng Thanh tra Chính phủ. Đến ngày 25/4/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 263/SL cử đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương kiêm chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ X (tháng 3/1957) kiện toàn Ban Kiểm tra Trung ương gồm các đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng do đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Trưởng Ban. Tháng 4/1957, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 16-CT/TW quy định: “Về nội dung công tác Ban Kiểm tra của Đảng ở các cấp hiện nay chỉ chuyên trách kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật ở các cấp và xét đơn khiếu nại của các đảng viên về các vụ thi hành kỷ luật ở cấp dưới. Còn vấn đề kiểm tra việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ do Ban Thanh tra của chính quyền ở các cấp giúp cấp uỷ và Uỷ ban Hành chính tiến hành”. Từ đó đến nay, Ban Kiểm tra của Đảng và Ban Thanh tra của Chính quyền được tách riêng.
     Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960-1976), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gồm 11 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Uỷ viên Trung ương Đảng làm Trưởng Ban. Sau đó Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khoá III đã chỉ định, bổ sung 6 đồng chí. Ở miền Nam, do điều kiện chiến tranh nên trước năm 1969, hầu hết chưa thành lập cơ quan kiểm tra chuyên trách, công tác kiểm tra do cấp uỷ thực hiện. Ngày 14/8/1969, Trung ương Cục miền Nam ra Nghị quyết số 13 về việc thành lập Ban Kiểm tra các cấp, từ đó Ban Kiểm tra Trung ương Cục được thành lập do đồng chí Phan Văn Đáng, Phó Bí thư Trung ương Cục làm Trưởng Ban. Ở khu V, Ban Kiểm tra Khu uỷ thành lập tháng 3/1970, do đồng chí Trần Kiên, Uỷ viên Thường vụ Khu uỷ làm Trưởng Ban, tiếp sau đó ban kiểm tra ở các cấp tỉnh, thành, huyện… lần lượt thành lập.
     Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976-1982), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gồm 17 đồng chí do đồng chí Song Hào, Bí thư Trung ương Đảng làm Trưởng Ban.
     Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1982-1986), Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 10 đồng chí, do đồng chí Trần Kiên, Bí thư Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm.
     Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986-1991), Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 11 đồng chí, do đồng chí Trần Kiên, Bí thư Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm.
     Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991-1996), Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 9 đồng chí, do đồng chí Đỗ Quang Thắng, Bí thư Trung ương Đảng (sau đó được bầu là Uỷ viên Bộ Chính trị) làm Chủ nhiệm.
     Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996-2001), Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 11 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Uỷ viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm.
     Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001-2006), Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 9 đồng chí, do đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm; Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (tháng 01/2003) bầu đồng chí Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ vào Ban Bí thư và làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu bổ sung 5 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 14 đồng chí. Đại hội
     Đảng toàn quốc lần thứ X (tháng 4/2006) nhiệm kỳ 2006- 2011, Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 14 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá X bầu bổ sung 3 đồng chí: Trịnh Long Biên, Nguyễn Đình Phách, Nguyễn Công Học vào Uỷ ban, tổng số thành viên Uỷ ban là 15 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) bầu bổ sung 3 đồng chí: Mai Thế Dương, Mai Trực, Trần Cẩm Tú vào Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ nhiệm.
     Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016- 2021, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu UBKT Trung ương gồm 21 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hội nghị lần thứ 7, ngày 09/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm.
     Cùng với sự ra đời và kiện toàn Ban Kiểm tra, sau này là Uỷ ban Kiểm tra các cấp, đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng phát triển. Khi mới thành lập chỉ có 03 đồng chí ở cấp Trung ương, đến nay đã có hơn 6.000 cán bộ kiểm tra chuyên trách từ cấp huyện, thị trở lên và hơn 65.000 cán bộ kiểm tra kiêm chức. Về nhiệm vụ quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra các cấp do Điều lệ Đảng quy định từ một số nhiệm vụ ban đầu, chủ yếu là phục vụ cấp uỷ, dần dần Điều lệ Đảng giao cho Uỷ ban Kiểm tra các cấp nhiều nhiệm vụ cụ thể, tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên cho Uỷ ban kiểm tra từ cấp quận, huyện tương đương trở lên, từ Đại hội VIII đã bổ sung nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, từ Đại hội X đã bổ sung nhiệm vụ giám sát cho cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp.
     70 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng luôn luôn xác định: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp uỷ đảng, Ngành Kiểm tra Đảng đã từng bước trưởng thành. Trong mọi thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao. Như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cán bộ chủ chốt của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 16/9/2011: “Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch; Không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kỷ luật được người khác. Nhiều người thường vẫn ví các cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những “Bao Công” của thời nay, phải là những người cộng sản chân chính, vừa có dũng khí đấu tranh, vừa có lòng nhân ái, và nhiều khi phải chịu đựng hy sinh về quyền lợi cá nhân nữa. Tôi thông cảm, chia sẻ khó khăn với các đồng chí, tin tưởng ở bản lĩnh và tấm lòng của các đồng chí đối với Đảng”.
     Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, Uỷ ban Kiểm tra các cấp thường xuyên thực hiện có kết quả các nhiệm vụ do cấp uỷ giao, trong đó tham gia tích cực phục vụ cấp uỷ thực hiện nhiều cuộc vận động lớn như kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng làm trong sạch Đảng… Ngoài ra còn giúp cấp uỷ tiến hành kiểm tra việc sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm qua xây dựng và chỉnh đốn Đảng; kiểm tra việc kết nạp đảng viên và phát thẻ đảng viên; kiểm tra việc lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, góp phần tích cực giải quyết, củng cố những tổ chức đảng mất đoàn kết, xử lý các điểm nóng ở cơ sở và giúp cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Có thể nói, những công việc mà Uỷ ban Kiểm tra các cấp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình cũng như phục vụ cấp uỷ luôn thể hiện tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”. Vừa có tác dụng góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, vừa nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.
     Ngày nay, đất nước ta chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X đã chỉ rõ: “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn đấu đưa nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển và vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúng ta nhất định làm hết sức mình cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện bằng được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để thực hiện được mục tiêu đó, Nghị quyết Đại hội đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức và yêu cầu mới: công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha… Bổ sung chức năng giám sát, tăng thẩm quyền và trách nhiệm xem xét kỷ luật của cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp”.
     Ngày 30/7/2007, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Đây là Nghị quyết mang dấu ấn quan trọng đã thể hiện quan điểm của Đảng “Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng. Trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của Đảng cầm quyền”.
     “Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng, tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân”.
     Từ ngày thành lập Đảng đến nay, lần đầu tiên Đảng ta ban hành một nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và xác định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X thì phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
     Văn kiện Đại hội XI của Đảng cũng nêu rõ về công tác kiểm tra, giám sát: ”Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên… Chú trọng kiểm tra, giám sát người đúng đầu tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các sai phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng”.
     Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Trương ương ra Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhiệm vụ của Ngành Kiểm tra Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.
     70 năm qua, kể từ ngày thành lập, Ban Kiểm tra (nay là Ủy Ban Kiểm tra) các cấp không ngừng phát triển, hoàn thiện cả về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy theo yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Trung ương, của các cấp uỷ Đảng; Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp uỷ giao, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, được các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin cậy, xứng đáng với truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy", được nhận Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất do Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho Ngành Kiểm tra của Đảng.
B.T.G.H.Ủ

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006859321

Hôm nay: 9677
Hôm qua: 11475
Tháng này: 120114
Tháng trước: 73643
Năm này: 517792
Năm trước: 1008487