TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 12:01 | 07/05/18 Lượt xem: 370

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần tích cực, sáng tạo, quyết tâm cao, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

     Trong những năm qua, công tác tổ chức cán bộ luôn được Huyện ủy xác định là khâu đột phá. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Huyện ủy tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các TCCS đảng, các địa phương để đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ thực hiện đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn; quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 05/4/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đào tạo trung cấp lý luận chính trị 216 đ/c, trong đó có 02 lớp Trung cấp chính trị mở tại huyện với 189 đ/c; Cao cấp lý luận chính trị 25 đ/c và 02 đ/c học Đại học chính trị chuyên ngành Công tác Tổ chức và chuyên ngành Công tác dân vận. Thống nhất cử 17 đ/c đi học sau đại học tại các Học viện và Trường Đại học và 01 đồng chí nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Huế. Trình độ chính trị, chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở được nâng lên; đến nay trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện trở lên có trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt 94,05%, tăng 5,17% so với đầu nhiệm kỳ; cao cấp, cử nhân chính trị đạt 65,48%, tăng 2,86% so với đầu nhiệm kỳ. Cán bộ, công chức cơ sở 03 chuẩn đạt 91,8% (Nghị quyết đề ra đến năm 2020 là 100%), cán bộ chủ chốt xã, thị trấn có trình độ chuyên môn Đại học trở lên đạt 91,06%, trình độ lý luận chính trị đạt chuẩn 100%. Việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ thực hiện đảm bảo nguyên tắc, quy trình, công tâm, dân chủ. Công tác luân chuyển cán bộ, nhất là việc đưa cán bộ trẻ về cơ sở để đào tạo thực tiễn thực hiện có hiệu quả, đã phát huy tác dụng góp phần tạo nguồn cán bộ lãnh đạo của huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã điều động, luân chuyển từ huyện về công tác ở xã, thị trấn 06 đ/c và từ xã lên huyện 03 đ/c, luân chuyển ngang giữa các cơ quan thuộc huyện: 09 đ/c; luân chuyển cán bộ huyện chuyển công tác về tỉnh 01 đ/c. Đã bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện 19 đ/c, bổ nhiệm lại 12 đ/c; đồng thời hiệp y với ngành dọc cấp trên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 31 đ/c giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.
     Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng TCCS đảng TSVM được tập trung chỉ đạo. Việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU đạt những kết quả tích cực; đến nay, có 127/132 chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy, đạt tỷ lệ 96,2%; 100% chi bộ quân sự có chi ủy; Trưởng thôn, phó thôn, công an viên và trưởng ban công tác mặt trận thôn là đảng viên đạt 69,51%; 109/132 Trưởng thôn là đảng viên (82,5%); 104/132 Phó thôn là đảng viên (78,8%); 73/132 Công an viên là đảng viên (55,3%); 81/132 Trưởng ban công tác mặt trận thôn là đảng viên (61,4%); Bình quân trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố là đảng viên hiện nay đạt 24,81%. Việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố đạt 25,75%... Huyện ủy đã kịp thời tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên... Hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 443 đảng viên, bình quân mỗi năm 59,06% (NQ đề ra mỗi năm kết nạp 300 đảng viên).
Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”
     Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ, mục tiêu đến năm 2020 giảm tối thiểu 10% biên chế. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, BCHTW Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 09-CT/HU của Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XXI) “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025”. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở; chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ đến. Thực hiện nghiêm quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới.
     Tin tưởng rằng, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng ở huyện Thăng Bình thời gian đến sẽ tiếp tục có chuyển biến tích cực trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006408215

Hôm nay: 3006
Hôm qua: 2653
Tháng này: 66686
Tháng trước: 99584
Năm này: 66686
Năm trước: 1008487
Số người đang Online: 81