NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 14:24 | 17/07/18 Lượt xem: 772

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

     Tuy nhiên, thời gian gần đây, ở các xã vùng Đông của huyện đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, do đó công tác quản lý đất đai vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc: Một số dự án quy hoạch sử dụng diện tích đất lớn, tuy nhiên chậm triển khai thực hiện. Do đó, công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng gặp khó khăn, đồng thời việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất bị hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, một số địa phương buông lỏng trong công tác quản lý quỹ đất 5%, cho hộ gia đình, cá nhân mượn, sử dụng đất không đúng mục đích, không tổ chức cho nhân dân đấu thầu. Hơn nữa hiện nay, giá đất chuyển nhượng thực tế ở một số xã vùng Đông của huyện chênh lệch quá cao so với giá đất Nhà nước quy định, do đó công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. UBND các xã được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới của xã như: đường giao thông nông thôn, Nhà văn hóa thôn,...Mặc dù trên địa bàn các xã có nguồn đất san lấp nhưng muốn khai thác sử dụng san nền, phục vụ xây dựng các công trình này thì phải lập hồ sơ khai thác mỏ. Do đó, phải mua của tư thương hoặc xảy ra việc tự ý khai thác do nguồn vốn hạn chế.
     Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tuy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cụm công nghiệp chưa lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, chưa đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động. Hầu hết các địa phương chưa tự cân đối thu chi khi triển khai đề án quản lý chất thải rắn; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi quy mô hộ gia đình có phát sinh chất thải nằm trong khu dân cư, gây khó khăn trong công tác quản lý và dễ phát sinh khiếu kiện, phản ảnh của người dân về môi trường…
     Để công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trong thời gian đến đạt được những kết quả tốt hơn, góp phần phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, cần có những giải pháp cụ thể:
     Tăng cường quản lý đất đai và khai thác khoáng sản
     Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức, để người dân nhận thức được trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện mọi thủ tục liên quan đến chính sách pháp luật về đất đai.
     Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, nhanh gọn, đảm bảo nhận và hoàn trả kết quả đúng thời gian quy định.
     UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, nhất là các xã vùng Đông của huyện tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng về đất đai, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát toàn bộ quỹ đất 5%, lập hồ sơ để tổ chức đấu thầu, cho thuê theo quy định, tránh tình trạng chỉ quản lý trên hồ sơ mà thực tế thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định trong thời gian dài, không có hồ sơ cho thuê, đấu thầu; sử dụng quỹ đất công ích do UBND xã, thị trấn quản lý.
     Tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ việc đo đạc lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, cấp GCN theo dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Nam, Bình Tú và Bình Trung. Kê khai đăng ký, cấp GCN, lập hồ sơ địa chính để quản lý tất cả các diện tích, loại đất do hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn phải thực hiện kê khai đăng ký để quản lý hồ sơ. Lập hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đối với những trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện, phần diện tích vi phạm pháp luật đất đai không đủ điều kiện cấp GCN quyền sử dụng đất thì kê khai, đăng ký để quản lý.
     Tiếp tục phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền những chính sách bất cập về đất đai, đặc biệt là chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Rà soát sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn huyện, đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
     Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn huyện.

Tình trạng khai thác cát ở một số xã vùng Đông của huyện
     Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Đây là vấn đề then chốt, cần được quan tâm và chú trọng; là cơ sở để xác định và làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm; là thước đo để đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.
     Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ra các sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản hoặc tiếp tay, bao che cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trái phép. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.
     UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực có khoáng sản.
     Thành lập, củng cố và kiện toàn Tổ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của địa phương theo đúng nhiệm vụ đã giao trong Phương án quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện đã ban hành, đảm bảo hoạt động của Tổ hiệu quả, kịp thời ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương.
     Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản của các đơn vị được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm. Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo phù hợp với nhu cầu nguyên, vật liệu; tình hình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện và quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
     Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
     Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo; Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi ý thức, hành vi ứng xử với môi trường, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cấp xã, thị trấn.
     Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh về môi trường theo đúng quy định của pháp luật.
     Quy hoạch các cụm công nghiệp nằm cách ly với khu dân cư tập trung; đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đồng bộ, xem đây là lợi thế cạnh tranh của huyện trong thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp. Tăng cường thu hút đầu tư đối với những ngành công nghiệp sạch, lựa chọn các nhà đầu tư ở các lĩnh vực ít có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
     Xây dựng các điểm tiểu công nghiệp với diện tích khoảng từ 2-3 ha cách biệt với khu dân cư theo quy hoạch nông thôn mới của các địa phương, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư.
     Đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải tại 22 xã, thị trấn, tăng tỷ lệ hộ tham gia nộp phí vệ sinh môi trường và hướng dẫn người dân phân loại, giảm thiểu rác thải tại nguồn cho người dân.
     Hy vọng với những giải pháp cụ thể, quyết liệt trên đây cùng sự chung sức, chung lòng của các cấp, các ngành, cùng nhau quyết tâm, nỗ lực và sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2018 và những năm tiếp theo.
Đ.A

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00007039475

Hôm nay: 415
Hôm qua: 3176
Tháng này: 122093
Tháng trước: 178175
Năm này: 697946
Năm trước: 1008487